Crisisnoodopvang in Woensdrecht en Bergen op Zoom.

Landelijk zijn er onvoldoende reguliere opvangplekken voor vluchtelingen. Het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) kan zijn wettelijke taak niet meer uitvoeren en daarom is men overgegaan op crisisnoodopvang.

“Alle gemeenten in Nederland hebben een dringende oproep ontvangen om mee te werken aan deze crisisnoodopvang. Ook in deze regio wordt van gemeenten verwacht dat zij meewerken”, aldus de wethouders Van Aken en Schuurbiers. “In opdracht van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant leveren Woensdrecht en Bergen op Zoom binnenkort een locatie voor tijdelijke crisisnoodopvang.”

Locatie

Voor de gemeenten breekt er nu een periode van voorbereiding aan. MFC Kloosterhof is de officiële gemeentelijke opvanglocatie bij crises in Woensdrecht en is op korte termijn beschikbaar vanwege de vakantieperiode waarin het multifunctionele centrum gesloten is. De ruimtes gaan ingericht worden voor de opvang van vluchtelingen. Zo wordt de sporthal ingericht met bedden en worden de bestaande sanitaire voorzieningen deels uitgebreid met tijdelijke units. Daarnaast wordt toegang tot gezondheidszorg geregeld en treffen we alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de opvang op een veilige wijze en zonder overlast verloopt. Zo is er bijvoorbeeld dag en nacht beveiliging aanwezig.

De publieke functies van het gemeentehuis, zoals de receptie, de loketten, de bibliotheek en het bloedprikken zijn gedurende de opvangperiode gewoon open. De gemeentelijke dienstverlening gaat dan ook door.

Communicatie

Deze pagina is opgericht om veelgestelde vragen te beantwoorden. Speciaal voor de direct omwonenden en ondernemers in de omgeving zal er op een later moment nog nadere communicatie plaatsvinden.

Vrijwilligers

Op dit moment zijn we nog volop in de voorbereidende fase en weten we nog niet hoe de samenstelling van de groep mensen is. Het is daarom moeilijk te zeggen of we goederen of diensten kunnen gebruiken. Mochten inwoners aan de slag willen of ondernemers iets kunnen betekenen, dan stellen we dit op prijs. Voorlopig verzamelen we al het aanbod en op een later moment inventariseren we de behoefte. Men kan zich hiervoor melden in Woensdrecht via de  servicelijn, tel: 140164 of per e-mail: servicelijn@woensdrecht.nl o.v.v. crisisnoodopvang. Of en zo ja, welke behoefte er eventueel is aan spullen zal ook pas in een later stadium duidelijk worden. Houd u hiervoor onze website in de gaten.

Openstelling gemeentehuis

De publieke functies van het gemeentehuis, zoals de receptie, de loketten, de bibliotheek en het bloedprikken zijn gedurende de opvangperiode gewoon open. De gemeentelijke dienstverlening gaat dan ook gewoon door.

Veelgestelde vragen

Foto van het plein voor het gemeentehuis van Woensdrecht

Algemene vragen vluchtelingen en de opvanglocatie

 • Waarom komen er vluchtelingen naar Nederland?
  Op veel plaatsen in de wereld zijn conflicten gaande. Inwoners vluchten voor oorlog, geweld of vervolging en zoeken veiligheid en bescherming in andere landen. Ook kan men gevlucht zijn uit angst voor vervolging vanwege ras, godsdienst, nationaliteit, geaardheid, politieke overtuiging en of het behoren tot een bepaalde sociale groep.  Deze landen, zo ook Nederland, worden geconfronteerd met een groeiend aantal vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan de vraag niet meer alleen aan en vraagt daarom naar opvanglocaties buiten de reguliere opvang.
   
 • Wat is crisisnoodopvang?
  Bij crisisnoodopvang worden vluchtelingen voor een korte periode opgevangen. Zij zijn in afwachting van de uitslag van hun asielaanvraag. (Nood)opvang bestaat uit het bieden van een slaapvoorziening, sanitaire faciliteiten en eten.
 • Waarom worden er vluchtelingen opgevangen in Woensdrecht?
  Er is landelijk een tekort aan opvangvlekken voor vluchtelingen. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) kan zijn wettelijke taak niet meer uitvoeren en daarom is men overgegaan op crisisnoodopvang. In dat kader is er vanuit de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant opdracht gekomen voor het tijdelijk opvangen van vluchtelingen. Ook in deze regio wordt van gemeenten verwacht dat zij meewerken.
 • Hoeveel vluchtelingen komen er naar Woensdrecht en Bergen op Zoom?
  Er worden in totaal 85 personen opgevangen in de gemeente Woensdrecht en daarna gaat deze groep mensen naar Bergen op Zoom.
 • Hoe lang worden de vluchtelingen opgevangen?
  In de gemeente Woensdrecht worden de mensen opgevangen van 1 t/m 28 augustus in MFC Kloosterhof te Hoogerheide.
 • Waarom is gekozen voor MFC Kloosterhof als opvanglocatie?
  MFC Kloosterhof is de officiële opvanglocatie bij crises. MFC Kloosterhof biedt de ruimte en faciliteiten om tijdelijk 85 personen op te kunnen vangen (sporthal om bedden te plaatsen, douches en toiletvoorzieningen in de kleedkamers en een ruimte om te eten). Daarnaast is ervoor gekozen om dit in de periode van 1 t/m 28 augustus te doen, waarin het multifunctionele centrum normaal gesproken dicht zou zijn. Op deze manier ondervinden verenigingen nagenoeg geen hinder van de opvang. Hooguit in de dagen van de opbouw en afbraak. Waar dit van toepassing is op verenigingen, zullen deze nog apart hierover worden geïnformeerd.
 • Waar gaan de vluchtelingen na Woensdrecht naartoe?
  Na de opvangperiode in de gemeente Woensdrecht gaan de mensen naar de gemeente Bergen op Zoom.
 • Hoeveel geld gaat deze opvang de gemeente kosten?
  Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) betaalt alle kosten van de opvang van de vluchtelingen. De kosten voor ons als gemeente vallen dus mee en kosten die gemaakt worden krijgen we veelal terug.
 • Kan ik bezwaar maken?
  Nee, er kan geen bezwaar aangetekend worden tegen de beslissing om tijdelijk vluchtelingen op te vangen. Elke veiligheidsregio in Nederland heeft de opdracht gekregen om 225 plekken voor crisisnoodopvang te organiseren. De gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom bieden tijdelijk onderdak aan 85 personen. De overige vluchtelingen worden elders in onze veiligheidsregio opgevangen.
 • Wat doet de gemeente voor omwonenden?
  Voor direct omwonenden en ondernemers die in de buurt van MFC Kloosterhof in Hoogerheide gevestigd zijn, hebben we extra aandacht. Zij hebben een bewonersbrief ontvangen
 • Hoe verloopt de communicatie?
  Op donderdag 14 juli is de gemeenteraad geïnformeerd over de mogelijke komst van de vluchtelingen. Op 22 juli is een bewonersbrief in de bus gedaan bij direct aanwonenden rondom het gemeentehuis. Vervolgens is door de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom een persconferentie gehouden. De website www.woensdrecht.nl/crisisnoodopvang is opgezet en hierop zijn nieuwsberichten en veel gestelde vragen + antwoorden te vinden. Kunt u het antwoord op uw vraag hier niet vinden, dan kunt u bellen met onze servicelijn (tel 140164).

Samenstelling en dagelijks leven

 • Wat voor vluchtelingen komen er naar Woensdrecht?
  Op dit moment hebben we nog geen inzicht in de samenstelling van de groep mensen die naar Hoogerheide komt. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) bepaalt welke mensen er komen. We hebben hier geen invloed op.
 • Zitten er mensen bij die uitgeprocedeerd zijn?
  Nee, er komen geen uitgeprocedeerde vluchtelingen naar de gemeente Woensdrecht. Het gaat bij deze crisisnoodopvang om mensen die aan het begin staan van de asielprocedure. Wel zijn ze al gescreend door het COA en ze hebben een gezondheidstest gehad.
 • Sommigen vluchtelingen zijn goed gekleed en hebben een smartphone. Hoe komen ze daaraan? 
  Een politieke vluchteling is niet per definitie arm. Mensen kunnen in hun eigen land een hoge opleiding hebben gevolgd en een goede baan of goed draaiend bedrijf hebben gehad. Veel bezittingen kunnen ook zij niet meenemen. Ze kunnen ook lang niet altijd over hun geld in het land van herkomst beschikken.
 • Sommige vluchtelingen zie je winkelen in Nederlandse winkels. Hoe komen ze aan geld?
  Vluchtelingen krijgen van de Nederlandse overheid (COA) een bescheiden leefbudget. Het kan zijn dat zij hiervan (gezamenlijk) bepaalde spullen kopen in Nederlandse winkels.
 • Moeten de vluchtelingen binnen het terrein van de crisisnoodopvang blijven?
  De vluchtelingen die in MFC Kloosterhof opgevangen worden, zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij dienen zich uiteraard wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte te houden en privéterrein van derden te respecteren. Het COA legt hen onze normen en waarden, manieren en gebruiken uit.
  We zetten in onze eigen huisregels dat men tussen 22.00 uur ‘s avonds en 07.00 uur ’s ochtends op het terrein moet zijn. De beveiliging houdt dat ook in de gaten.
 • Wat doen de vluchtelingen de hele dag?
  Omdat de mensen nog maar net in Nederland zijn, mogen ze eerst tot rust komen. Ze hebben een lange reis achter de rug en bereiden zich, onder begeleiding van Vluchtelingenwerk, voor op hun asielaanvraag. We proberen -zeker voor de kinderen- activiteiten te organiseren.
 • Wat wordt er voor de vluchtelingen geregeld?
  Bij crisisnoodopvang wordt er een slaapplaats, sanitaire voorzieningen en eten geregeld. De sporthal van MFC Kloosterhof wordt ingericht met bedden en de theaterzaal wordt ingericht als eet- en recreatieruimte.. In de kleedkamers zijn douches en toiletten aanwezig. Daarnaast plaatsen we extra toiletunits. Uiteraard is er ook aandacht voor zaken als toegang tot medische gezondheidzorg, het ophalen van vuilnis en toezicht. Daarnaast zullen we in ieder geval voor de kinderen proberen activiteiten te organiseren.

Veiligheid en privacy

 • Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd?
  Medewerkers van een beveiligingsbedrijf zijn elke dag, 24 uur per dag aanwezig. Zij houden toezicht op het komen en gaan van de vluchtelingen, medewerkers en de vrijwilligers. Iedereen die de noodopvanglocatie binnen wil moet zich aanmelden en identificeren bij de beveiliging. Beveiligingsmedewerkers zijn niet alleen aanwezig binnen MFC Kloosterhof, maar zijn ook zichtbaar in de omgeving. Als het nodig is neemt de beveiliging contact op met de politie.
 • Kan ik MFC Kloosterhof bezoeken tussen 1 t/m 28 augustus?
  Gedurende deze periode is MFC Kloosterhof elk jaar gesloten voor regulier gebruik. Dit jaar wordt het multifunctioneel centrum alleen voor crisisnoodopvang ingezet.
  Bezoek aan de vluchtelingen is niet mogelijk, in verband met hun privacy (m.u.v. leveranciers en vrijwilligers die hier toestemming voor gekregen hebben). Er is beveiliging aanwezig die dit controleert. Let wel, het gemeentehuis is wel normaal open en de gemeentelijke dienstverlening gaat door.
 • Kan ik het gemeentehuis bezoeken tussen 1 t/m 28 augustus?
  MFC Kloosterhof is gevestigd in het gemeentehuis van Hoogerheide. MFC Kloosterhof is gesloten voor regulier gebruik, maar de rest van het gemeentehuis is geopend (bibliotheek, bloed prikken, receptie, loketten). Het bloed prikken zal in het gemeentehuis blijven, maar wel op een iets andere locatie. Dit zal duidelijk worden aangegeven. Onze gemeentelijke dienstverlening gaat gewoon door gedurende de maand augustus.
 • Hoe worden eventuele verstoringen van de openbare orde opgelost? 
  Bij aankomst op de opvanglocatie krijgen de vluchtelingen de huisregels uitgereikt en toegelicht. Daarbuiten hebben zij zich te houden aan de regels die gelden voor iedereen die in Nederland verblijft. En dus wordt hier ook op dezelfde manier op toegezien zoals bij Nederlanders. Een vluchteling heeft er ook belang bij zich goed te gedragen en geen overlast te veroorzaken, omdat dit consequenties kan hebben voor de asielprocedure.
 • Ik maak me zorgen of heb klachten. Bij wie kan ik terecht?
  Bij vragen of wanneer er tijdens de opvangperiode klachten zijn,  kunt u bellen naar onze servicelijn (tel. 14 0164).

Vrijwilligers

 • Kan ik helpen?
  Op dit moment zijn we nog volop in de voorbereidende fase en weten we nog niet hoe de samenstelling van de groep mensen is. Het is daarom moeilijk te zeggen of we goederen of diensten kunnen gebruiken. Mocht u als vrijwilliger aan de slag willen of iets kunnen betekenen, dan stellen we dit op prijs. Voorlopig verzamelen we al het aanbod en op een later moment inventariseren we de behoefte. U kunt zich melden via onze servicelijn, tel: 140164 of per e-mail: servicelijn@woensdrecht.nl o.v.v. crisisnoodopvang

Contact en meer informatie

Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Dan kunt u contact opnemen met onze servicelijn via tel. 14 0164.