Boom kappen

 • Downloadbaar document
 • Wat is het?

  Als u een of meer bomen wilt kappen, verplanten of flink snoeien, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

  Lees eerst onder 'Wat moet ik doen?' hoe u te werk gaat.

  Doe de aanvraag in het Omgevingsloket

 • Wat moet ik doen?

  • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
  • Via Omgevingsloket online checkt u of u een vergunning nodig hebt.
  • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
  • Geef in uw aanvraag aan:
   • om wat voor soort boom het gaat;
   • waar de boom staat;
   • of het om een of meerdere bomen gaat;
   • hoe u het kappen aan wilt pakken;
   • waarom u de boom wilt kappen.
  • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.

  Voordat u een boom gaat kappen is het raadzaam om het volgende te controleren.

  1. Is de boom aangegeven op de kaart met uitsluitingen?
  2. Wordt de boom genoemd op de waardevolle bomenlijst? Deze bomen zijn opgenomen op een digitale kaart
  3. Komt de boom voor op de lijst van Monumentale Bomen van Nederland van de Bomenstichting?

  Is het antwoord op een van deze vragen 'ja' dan is het verplicht een vergunning aan te vragen.

  Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0164.

  Formulier bomen kappen

 • Hoe werkt het?

  • U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen, als u de eigenaar bent van de grond waarop de boom staat.
  • De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen, als u een nieuwe boom plant die in geld net zoveel waard is als de gekapte boom. De gemeente bepaalt dan ook binnen welke termijn u dit moet doen.

  Vergunning geweigerd

  U krijgt geen of mogelijk een gedeeltelijke vergunning als de gemeente andere belangen belangrijker vindt. Deze belangen kunnen te maken hebben met:

  • de natuurwaarde van de houtopstand;
  • de landschappelijke waarde van de houtopstand;
  • de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
  • de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
  • de cultuurhistorische waarde van de houtopstand; of
  • de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

  In het algemeen

  Overweegt u het kappen van een boom, bedenkt u zich dat bomen:

  • Schaduw en verkoeling bieden tijdens hete zomers;
  • Water opvangen en vasthouden tijdens regenbuien;
  • Voedsel en onderdak bieden voor talloze dieren zoals vogels etc.;
  • Zuurstof produceren en de lucht schoner maken;
  • Een positieve invloed op de vastgoedwaarde van u huis kan hebben.
 • Hoeveel kost het?

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief in 2021: € 57,00.

 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
  • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvullende info

  Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • Zie ook

Pagina opties