Algemene informatie vrijwilligersverzekering

Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers. Helaas zijn vrijwilligers lang niet altijd voldoende verzekerd. De gemeente Woensdrecht heeft twee verzekeringspakketten afgesloten, die de risico’s van het vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. De gemeente beoogt hiermee het maatschappelijk belang van het goede vrijwilligerswerk te benadrukken en de participatie van vrijwilligers te stimuleren.

Let wel: De vrijwilligersverzekering is bedoeld als aanvulling, niet als vervanging! Voor alle verzekeringen (behalve de Ongevallenverzekering) geldt: deze verzekeringen zijn alleen van kracht voor zover de schade niet is gedekt door een andere verzekering al dan niet van oudere datum. De verzekering dekt de vrijwilliger ook enkel tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk. Het blijft dus voor iedere vereniging/stichting belangrijk een eigen aansprakelijksheidsverzekering te behouden. (zie ook de veelgestelde vragen).

Voor wie?

Voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

  • ongeacht hun leeftijd
  • ook bij eenmalige activiteiten

De algemene regel luidt, dat vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. In die gevallen waarin de andere gemeente ook verzekerd is voor de vrijwilligersactiviteiten, of de organisatie waarvoor de activiteiten worden verricht een eigen vrijwilligersverzekering heeft, zal de vrijwilliger via de 'werkgemeente' of de vrijwilligersorganisatie verzekerd zijn. Aldus is een vrijwilliger uit de gemeente Woensdrecht altijd verzekerd!

Uitgezonderd

Uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen zijn de vrijwillige brandweer en de vrijwillige politie. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositie-regelingen.

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers in de zin van de polis. Ze zijn toch meeverzekerd op het onderdeel Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering vanwege de bijzondere maatschappelijke positie in onze samenleving. De mantelzorger kan binnen de VNG vrijwilligersverzekering echter geen aanspraak maken op verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen.

Maatschappelijke stagiair(e)s

Sinds 1 januari 2011 is de maatschappelijke stage voor jongeren verplicht. Het doel van een maatschappelijke stage is om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Maatschappelijke stagiairs worden dikwijls gezien als 'Vrijwilligers van de toekomst'. Vandaar dat de maatschappelijke stagiairs meeverzekerd zijn op de VNG Vrijwilligerspolis.

Verzekeringspakket

De gemeente Woensdrecht heeft voor haar vrijwilligers de VNG Vrijwilligerspolis afgesloten. De VNG Vrijwilligerszekering verzekert risico’s die direct verband houden met de vrijwilliger en het werk dat gedaan wordt. De polis biedt dekking op de onderdelen:

  • aansprakelijkheid voor vrijwilligers;
  • ongevallenverzekering voor vrijwilligers;
  • eigendommenverzekering voor vrijwilligers;
  • bestuurdersaansprakelijkheid voor vrijwilligers;
  • rechtsbijstand voor vrijwilligers;
  • aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen;
  • verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen (geldt niet voor mantelzorgers!)

Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie

Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente, is tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk verzekerd!

Schade…en dan?

De vrijwilliger of rechtspersoon downloadt het digitale schadeformulier (pdf) hier op de gemeentelijke website en vult het in. Vervolgens kan de claim naar de gemeente, worden doorgestuurd. (zie de informatie op het schadeformulier). De gemeente zendt de claim vervolgens digitaal door naar de verzekeraar.
Ook kan de vrijwilliger of rechtspersoon een schadeformulier aanvragen en terug inleveren bij de centrale balie in het gemeentehuis te Hoogerheide. Ontvangen schadeformulieren worden verzonden aan Centraal Beheer Achmea.

De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld en de gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim door Centraal Beheer is afgehandeld. Ingeval van vragen over de verzekering dient de vrijwilliger contact op te nemen met Centraal Beheer Achmea.
Als er sprake is van een eigen risico, zal dit door Centraal Beheer Achmea rechtstreeks met de vrijwilliger/rechtspersoon worden afgewikkeld.

Vereenvoudiging schadeafhandeling

De afhandeling van de schade is voor de vrijwilligers en hun organisaties eenvoudig gehouden.
Nadat de schadeclaim is ingediend gaat Centraal Beheer Achmea na of er eventueel op de eigen verzekering van de vrijwilliger een schadevergoeding is te verkrijgen. Als dat zo is, zendt de verzekeringsmaatschappij de claim door naar de andere verzekeraar om af te handelen, terwijl de vrijwilliger/organisatie over deze doorzending wordt geïnformeerd.

Mocht de claim niet te verhalen zijn bij de andere verzekeraar, dan neemt Centraal Beheer Achmea de claim 'gewoon' in behandeling.

Vragen over de vrijwilligerspolis en schademelding

Voor vragen over de vrijwilligerspolis dient u rechtstreeks contact op te nemen met de medewerkers van Centraal Beheer Achmea te bereiken onder telefoonnummer 055 – 5798164.
Voor vragen die uitsluitend betrekking hebben op de wijze van indienen van een schadeclaim kunt u contact opnemen met gemeente Woensdrecht, telefoonnummer 140164 of per mail gemeente@woensdrecht.nl dan wel met de medewerk(st)ers van de centrale balie in het gemeentehuis te Hoogerheide.

Pagina opties