Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening 2019

Dit item is verlopen op 25-12-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 18-11-2020
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 1 oktober 2020 het bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening 2019 gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

De provincie Noord-Brabant heeft, met name voor de geitenhouderijen, nieuw provinciaal beleid vastgesteld in haar interim omgevingsverordening. Ook heeft de gemeenteraad op 29 september 2018 de gemeentelijke erfgoedverordening vastgesteld waarin de omgang met de archeologische waarden en cultuurhistorische waarde wordt beschreven. Zowel de provinciale verordening als de gemeentelijke erfgoedverordening vormen de aanleiding voor deze partiële herziening. Tevens wordt, onder voorwaarden, een ruimer gebruik van agrarische gronden toegestaan ten behoeve van particulier gebruik en wordt voorzien in een afwijkingsbevoegdheid voor de plaatsing van kleine windturbines van  maximaal 20 m hoog bij agrarische bedrijven. Voorts zijn een actualisering van de regels en de verbeelding en enkele ondergeschikte grenscorrecties doorgevoerd.

Gewijzigde vaststelling

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen. In de Nota Zienswijzen, die als bijlage 4 bij de toelichting van het bestemmingsplan is bijgevoegd, zijn de aanpassingen opgesomd. 

Reactieve aanwijzing

De provincie heeft geen reactieve aanwijzing voor het bestemmingsplan afgegeven.

Inzien

Het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 19 november 2020 ter inzage gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden. Ook is het gehele bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op “www.woensdrecht.nl/bestemmingsplan”. Tevens is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het bestemmingsplan heeft als identificatienummer: NL.IMRO.0873.BUITxBP170xHERZx19-VG01.

Reageren

Tegen het vaststellingsbesluit kan gedurende de genoemde termijn van ter inzage legging beroep worden ingesteld door:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt;
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest;
  • Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het voornoemde adres. Voor zowel het indienen van een beroepsschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Hoogerheide, 18 november 2020

Meer informatie over dit onderwerp via deze link(s):

Pagina opties