Ontwerp wijzigingsplan Raadhuisstraat 79 en 83 te Hoogerheide

Dit item is verlopen op 04-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 01-07-2020
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het ontwerp wijzigingsplan vast te stellen voor het wijzigen van de bestemming kantoren naar de bestemming wonen aan de Raadhuisstraat 79 en 83 te Hoogerheide.

Inhoud

Het ‘ontwerp wijzigingsplan Raadhuisstraat 79 en 83’ betreft het wijzigen van de bestemming kantoren naar de bestemming wonen. In de bestemmingsplannen van de gemeente Woensdrecht is aan het college de bevoegdheid toegekend voor het incidenteel wijzigen van niet woonfuncties naar woonfuncties.

Inzien

Het ontwerp wijzigingsplan, met alle bijbehorende stukken, ligt vanaf 22 juni 2020 voor een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan de beschikking ook worden ingezien.

Tevens is het ontwerp wijzigingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Binnen de genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk een zienswijze indienen. Deze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp wijzigingsplan Raadhuisstraat 79 en 83’. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met de heer I. de Vreede via de servicelijn 14 0164.

Hoogerheide, 1 juli 2020

Pagina opties