Beschikking hogere waarden Wet geluidhinder Putsmolentje 14, Ossendrecht

Dit item is verlopen op 16-08-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 04-07-2018
Soort bekendmaking: mededelingen

Overeenkomstig de Wet geluidhinder maken Burgemeester en wethouders van Woensdrecht bekend dat zij besloten hebben een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai vast te stellen voor twee woningen gelegen op het adres Putsmolentje 14 in Ossendrecht binnen het bestemmingsplan “Putsmolentje 14, Ossendrecht”.

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen gelijktijdig met het bestemmingsplan ‘Putsmolentje 14, Ossendrecht’ (NL.IMRO.0873.OSCAxBP109xHERZx05-VG01) vanaf 5 juli 2018 gedurende zes weken voor een ieder bij de centrale balie van het gemeentehuis tijdens de openstellingsuren ter inzage. De stukken kunnen buiten de openstellingsuren op afspraak worden ingezien. Indien gewenst kan tegen betaling van de kosten afschrift worden verkregen van de relevante stukken. Eenieder kan gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk gemotiveerde zienswijzen indienen bij ons college.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht over het ontwerpbesluit kan, op basis van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht, geen beroep instellen.
Het besluit Hogere Grenswaarde(n) treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Pagina opties