Beschikking uitschrijving Basisregistratie Personen

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-07-2020
Soort bekendmaking: mededelingen

Uit onderzoek van het team Publieksplein van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat onderstaande persoon niet heeft voldaan aan de verplichting zoals gesteld in artikel 2.39 of 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen (BRP). In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente.
Artikel 3:41 lid 2, Algemene wet bestuursrecht (AWB) geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende persoon is uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Voorletter(s) en geslachtsnaam Adres Woonplaats Datum besluit
M.M. Pilitowska Putseweg 41 Putte 28 mei 2020

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift schrijven naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet, op grond van artikel 6:5, Algemene wet bestuursrecht (AWB), zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift geschreven hebt;
  • een omschrijving van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt;
  • de gronden waarop uw bezwaar berust.

Tevens kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 RA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien u van oordeel bent dat, gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed het noodzakelijk maakt dat op korte termijn een voorlopige uitspraak wordt gedaan. U kunt overigens uw verzoek ook digitaal indienen (met uw DigiD) via: bit.ly/VoorlopigeVoorziening

Bij de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Hoogerheide, 8 juli 2020

Pagina opties