Besluit Algemeen Belang Woensdrecht 2020 (Wet Markt en Overheid)

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 11-11-2020
Soort bekendmaking: mededelingen

In het kader van de Wet Markt en Overheid dienen overheidsinstanties zich te houden aan een aantal gedragsregels die oneerlijke concurrentie moeten voorkomen. De bedoeling van de wet is dat de overheid, die economische activiteiten verricht en zich als ondernemer gedraagt, op een eerlijke manier concurreert met andere ondernemers op de betreffende markt. Daarom moet de overheid zich houden aan de in de wet genoemde gedragsregels.

De gemeente kan een aantal activiteiten benoemen die niet gezien worden als economische activiteiten. Deze activiteiten worden in dat geval gezien als activiteiten van algemeen belang. In het voorgaande besluit, uit 2014, zijn een aantal van dergelijke activiteiten benoemd echter zijn deze activiteiten te summier geformuleerd en daardoor niet meer toereikend. Om die reden dient een nieuw verruimd besluit vastgesteld te worden. Het vaststellen van deze activiteiten van algemeen belang dient door de gemeenteraad te gebeuren. Echter pas nadat het besluit van het college ter inzage heeft gelegen voor belanghebbenden.

Het college heeft op 27 oktober 2020 hierover een besluit genomen en legt het concept-raadsvoorstel nu ter inzage. Na afloop van de periode van inzage zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen.

Het concept-raadsvoorstel ligt voor eenieder, tijdens kantooruren, tot 24 december 2020 ter inzage op het gemeentehuis. Tevens is het concept-raadsvoorstel te raadplegen bij de documenten hieronder. Gedurende die periode kunnen belanghebbenden aan het college van B&W hun reactie geven op dit voorstel.

Pagina opties