Bestemmingsplan 'Uitbreiding Valkestraat 1, Hoogerheide' vastgesteld

Dit item is verlopen op 21-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-10-2019
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 september 2019 het bestemmingsplan “Uitbreiding Valkestraat 1, Hoogerheide” (NL.IMRO.0873.HOWOxBP162xHERZx25-VG01) heeft vastgesteld.

Inhoud

Dit bestemmingsplan maakt de uitbreiding van de tuin van de bestaande woning aan de Valkestraat 1 in Hoogerheide mogelijk.

Het vastgestelde bestemmingsplan is inhoudelijk ongewijzigd gebleven ten opzichte van de ontwerpversie.

Inzien

Het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 10 oktober 2019 ter inzage gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden.
Ook is het gehele bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplan. Tevens is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tegen het vaststellingsbesluit kan gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest;
- belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.
Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het voornoemde adres.

Voor zowel het indienen van een beroepsschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Hoogerheide, 9 oktober 2019

Meer informatie over dit onderwerp via deze link(s):

Pagina opties