Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Aanpassing Landgoed Bieduinen, Putte

Dit item is verlopen op 29-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 16-10-2019
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 september 2019 het bestemmingsplan Aanpassing Landgoed Bieduinen Putte gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

Stichting Titurel te Putte wenst bij villa Bieduinen een nieuw woonzorggebouw te realiseren. Dit nieuwe woonzorggebouw vervangt de meest zuidelijke aangebouwde woonvleugel die niet meer aan de eisen van de huidige tijd voldoet. Het aantal zorgeenheden neemt niet toe. Om realisatie van dit nieuwe woongebouw mogelijk te maken moet de vorm van het bouwvlak van het ter plaatse geldende bestemmingsplan buitengebied worden aangepast. Hiertoe is een nieuw bestemmingsplan opgesteld, te weten bestemmingsplan Aanpassing Landgoed Bieduinen Putte.

Herbegrenzing Natuurnetwerk Brabant, (NNB)

In het bestemmingsplan is uitgegaan van een herbegrenzing van het Natuurnetwerk Brabant en groenblauwe mantel. In dit kader is door het college van burgemeester en wethouders een verzoek om herbegrenzing ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant dat is gehonoreerd.

Gewijzigde vaststelling

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen. In de Nota Zienswijzen, die als bijlage 8 bij het bestemmingsplan is bijgevoegd, zijn de aanpassingen opgesomd. 

Reactieve aanwijzing

De provincie heeft geen reactieve aanwijzing voor het bestemmingsplan afgegeven.

Inzien

Het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 17 oktober 2019 ter inzage gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden. Ook is het gehele bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op “www.woensdrecht.nl/bestemmingsplan”. Tevens is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het bestemmingsplan heeft als identificatienummer: NL.IMRO.0873.BUITxBP156xHERZx16-VG01.

Reageren

Tegen het vaststellingsbesluit kan gedurende de genoemde termijn van ter inzage legging beroep worden ingesteld door:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt;
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest;
  • Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het voornoemde adres. Voor zowel het indienen van een beroepsschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Hoogerheide, 16 oktober 2019

Meer informatie over dit onderwerp via deze link(s):

Pagina opties