Omgevingsvergunning kantoor Antwerpsestraatweg-Groenling ter inzage

Dit item is verlopen op 01-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-12-2017
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning kantoor Antwerpsestraatweg-Groenling’
NL.IMRO.0873.HOWOxOV152xHERZx23

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de omgevingsvergunning voor het realiseren van een kantoor op het adres Antwerpsestraatweg 78 te Hoogerheide voor een ieder ter inzage ligt.

Inhoud
De aanvraag tot omgevingsvergunning betreft het realiseren van een kantoor op het perceel Antwerpsestraatweg 78 te Hoogerheide.
 

Inzien
De omgevingsvergunning, met alle bijbehorende stukken, ligt vanaf 28 december 2017 voor een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan de beschikking ook worden ingezien buiten openingstijden.

Tevens is de omgevingsvergunning, met alle bijbehorende stukken langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op "www.woensdrecht.nl" onder "Actueel". Vervolgens klikt u door naar "Bekendmakingen" en "Bestemmingsplannen (vastgesteld)".

Reageren
Tegen de omgevingsvergunning kan gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent de ontwerp beschikking bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest;
  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Tijdens de periode van de ter inzage legging kan er beroep worden ingesteld. Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Hoogerheide, 27 december 2017

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie tijdens openstellingsuren van het gemeentehuis, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam, adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide.

Bezwaar maken

Pagina opties