Ontwerp-beschikking hogere waarden geluid Putseweg 56, Hoogerheide

Dit item is verlopen op 15-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 03-07-2019
Soort bekendmaking: mededelingen

Overeenkomstig de Wet geluidhinder maken Burgemeester en wethouders van Woensdrecht bekend dat zij een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai willen vaststellen voor een woning gelegen op het adres Putseweg 56 in Hoogerheide binnen het bestemmingsplan “Woningbouw Putseweg 56, Hoogerheide” (NL.IMRO.0873.HOWOxBP166xHERZx26)

Inzage

De ontwerp-beschikking en het akoestisch onderzoek ligt vanaf 4 juli 2019 gedurende zes weken voor een ieder bij de centrale balie van het gemeentehuis tijdens de openstellingsuren ter inzage. De stukken kunnen buiten de openstellingsuren op afspraak worden ingezien. Indien gewenst kan tegen betaling van de kosten afschrift worden verkregen van de relevante stukken. Eenieder kan gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk gemotiveerde zienswijzen indienen bij ons college.

Pagina opties