Ontwerp bestemmingsplan 'Aanpassing landgoed Bieduinen, Putte' ter inzage

Dit item is verlopen op 09-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-03-2019
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, ter voldoening aan artikel 3.8.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Aanpassing Landgoed Bieduinen Putte” voor een ieder ter inzage ligt.

Inhoud

Stichting Titurel te Putte wenst bij villa Bieduinen een nieuw woongebouw te realiseren. Dit nieuwe woongebouw vervangt de meest zuidelijke aangebouwde woonvleugel die niet meer aan de eisen van de huidige tijd voldoet. Het aantal zorgeenheden neemt niet toe. Om realisatie van dit nieuwe woongebouw mogelijk te maken moet de vorm van het bouwvlak van het ter plaatse geldende bestemmingsplan buitengebied worden aangepast. Hiertoe wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld, te weten bestemmingsplan “Aanpassing Landgoed Bieduinen Putte”.

Verzoek om herbegrenzing Natuurnetwerk Brabant (NNB)

In het ontwerp bestemmingsplan wordt uitgegaan van een herbegrenzing van het NNB. Het Natuurnetwerk Brabant is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Dit is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn. In dit kader zal een verzoek om herbegrenzing worden ingediend bij het college van Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant. Ook tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend. Het ontwerpverzoek is als bijlage 4 bij het ontwerp bestemmingsplan opgenomen.

Geen advies door onafhankelijke instantie

Aangaande dit voornemen zal geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen.

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 28 maart 2019, gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het ontwerp ook worden ingezien buiten openingstijden. Ook is het gehele ontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op deze website bij de bestemmingsplannen. Tevens zal het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het bestemmingsplan heeft als identificatienummer: NL.IMRO.0873.BUITxBP156xHERZx16-ON01

Reageren

Binnen de genoemde termijn van zes weken kan eenieder omtrent de ter inzage liggende stukken schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Woensdrecht, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermelding van “zienswijze”, de naam van het bestemmingsplan en uw adresgegevens. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met de heer A. Bogers via het algemene telefoonnummer is 14 0164.

Hoogerheide, 27 maart 2019

Meer informatie over dit onderwerp via deze link(s):

Pagina opties