Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening 2019 ter inzage

Dit item is verlopen op 03-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-05-2020
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, ter voldoening aan artikel 3.8.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening 2019 voor een ieder ter inzage ligt.

Inhoud

De provincie Noord-Brabant heeft, met name voor de geitenhouderij, nieuw provinciaal beleid vastgesteld in haar interim omgevingsverordening. Ook heeft de gemeenteraad op 29 september 2018 de gemeentelijke erfgoedverordening vastgesteld waarin de omgang met de archeologische waarden en cultuurhistorische waarde wordt beschreven. Zowel afstemming op de provinciale interim omgevingsverordening als de gemeentelijke erfgoedverordening vormen de aanleiding voor deze partiële herziening. Tevens wordt, onder voorwaarden, een ruimer gebruik van agrarische gronden toegestaan ten behoeve van particulier gebruik en wordt voorzien in een afwijkings-bevoegdheid voor de plaatsing van kleine windturbines van  maximaal 20 m hoog bij agrarische bedrijven. Voorts is een actualisering van de regels en de verbeelding en enkele ondergeschikte grenscorrecties doorgevoerd.

Plangebied

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de in het buitengebied gesitueerde gronden.

Geen advies door onafhankelijke instantie

Aangaande dit voornemen zal geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen.

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 21 mei 2020, gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het ontwerp ook worden ingezien buiten openingstijden. Ook is het gehele ontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op deze website op de pagina 'bestemmingsplannen inzien'.
Tevens zal het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het bestemmingsplan heeft als identificatienummer: NL.IMRO.0873.BUITxBP170xHERZx19-0N01

Reageren

Binnen de genoemde termijn van zes weken kan eenieder omtrent de ter inzage liggende stukken schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Woensdrecht, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermelding van “zienswijze”, de naam van het bestemmingsplan en uw adresgegevens. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met de heer A. Bogers via het algemene telefoonnummer is 14 0164.

Hoogerheide, 20 mei 2020

Meer informatie over dit onderwerp via deze link(s):

Pagina opties