Ontwerp bestemmingsplan 'Extra uitrit en opslag Dorpsstraat 94-96, Woensdrecht'

Dit item is verlopen op 03-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 21-11-2018
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Extra uitrit en opslag Dorpsstraat 94-96, Woensdrecht” (NL.IMRO.0873.HOWOxBP133xHERZx16-ON01) voor een ieder ter inzage ligt.

Inhoud

Dit bestemmingsplan maakt een uitbreiding van de opslagruimte met 2.600 m2 van het bedrijf Van de Pol Pallets aangrenzend aan het huidige bedrijfsperceel mogelijk. Ook maakt het plan een extra uitweg van het bedrijf naar de Langeweg mogelijk. Tevens wordt in het plan de landschappelijke inpassing van de uitbreidingen geregeld.

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 22 november 2018 gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het ontwerp ook worden ingezien buiten openingstijden.

Ook is het ontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op “www.woensdrecht.nl/bestemmingsplan”. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Binnen de genoemde termijn van zes weken kan eenieder schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 94-96, Woensdrecht” en uw adresgegevens.

Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met de heer K. Kegel via het algemene telefoonnummer 14 0164.

Hoogerheide, 21 november 2018

Pagina opties