Ontwerp bestemmingsplan 'Woningbouw Klavetterstraat 12-16, Putte' ter inzage

Dit item is verlopen op 11-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-02-2019
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Woningbouw Klavetterstraat 12-16, Putte” (NL.IMRO.0873.PUTTxBP161xHERZx15-ON01) voor een ieder ter inzage ligt.

Inhoud

Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van één nieuwe woning op een perceel aan de Klavetterstraat tussen de huisnummers 12 en 20 in Putte.

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 28 februari 2019 gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het ontwerp ook worden ingezien buiten openingstijden.

Ook is het ontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op “www.woensdrecht.nl/bestemmingsplan”. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Binnen de genoemde termijn van zes weken kan eenieder schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Klavetterstraat 12-16, Putte” en uw adresgegevens.

Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met de heer K. Kegel via het algemene telefoonnummer 14 0164.

Hoogerheide, 27 februari 2019

Meer informatie over dit onderwerp via deze link(s):

Pagina opties