Ontwerp 'Wijzigingsplan omzetting Trambaan 10, Ossendrecht'

Dit item is verlopen op 17-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 13-11-2019
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Wijzigingsplan omzetting Trambaan 10 Ossendrecht’(NL.IMRO.0873.OSCAxWP176xWYZIx19-ON01) voor een ieder ter inzage ligt.

Inhoud

Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in de bestemming deels te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’ en deels in ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’ zonder bouwvlak. Voor deze wijziging wordt gebruikt gemaakt van de opgenomen wijzigingsbevoegdheid uit het vigerende bestemmingsplan ‘Actualisatie bestemmingsplan Buitengebied’.

Inzien

Het ontwerp wijzigingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 4 november 2019 gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden.

Ook is het plan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplannen. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Binnen de genoemde termijn van zes weken kan eenieder schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp wijzigingsplan omzetting Trambaan 10 Ossendrecht’en uw adresgegevens.

Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met de heer I. de Vreede via het algemene telefoonnummer 14 0164.

Meer informatie over dit onderwerp via deze link(s):

Pagina opties