RECTIFICATIE: Ontwerp bestemmingsplan 'Aanpassing landgoed Bieduinen, Putte'

Dit item is verlopen op 16-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 03-04-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning

Abusievelijk is in de Woensdrechtse Bode van week 13 bij de publicatie, met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan “Aanpassing Landgoed Bieduinen Putte” niet opgenomen dat ook de ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het realiseren van 2 woongebouwen “Bieduinenhof” en “de Cluse”, ter inzage ligt bij de centrale van het gemeentehuis, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide.

De periode van ter inzagelegging is daarom met een week verlengd tot en met 15 mei 2019.

Coördinatieregeling

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan en het ontwerp van de omgevingsvergunning, wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht heeft hiervoor op 26 juni 2013 een besluit genomen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie tijdens openstellingsuren van het gemeentehuis, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam, adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide.

Bezwaar maken

Pagina opties