Schriftelijke consultatie onderwerpen voor de opinieraden Ruimte, Samenleving en Bestuur

Dit item is verlopen op 11-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 11-05-2020
Soort bekendmaking: mededelingen

Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 28 mei 2020.

  1. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de opinieraden ruimte (12 maart), samenleving (13 maart) en bestuur (14 maart)
  2. Mededelingen

Te behandelen zaken

3. Instemming aanbieding concept RES aan het Rijk

Het concept RES is het aanbod voor de bijdrage van de regio West-Brabant in de energietransitie. Het college vraagt de raad met deze aanbieding in te stemmen.

4. Algemene verordening ondergrondse infrastructuur

De raad wordt voorgesteld de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Woensdrecht (AVOI) vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de huidige Telecommunicatieverordening gemeente Woensdrecht 2014;

5. Motie ABZ en CDA Verbetering openbaar vervoer

6. Wijzigingsvoorstel programmabegroting 2020 en eerste prognoserapportage

Het college stelt de raad voor de programmabegroting aan te passen om het verwachte tekort voor 2020 te dekken. Dit is inclusief een herschikking van de reserves. Het college vraagt een krediet om de activiteiten uit K4 onder te brengen in het gemeentehuis.   

7. Aanwijzing functionaris gegevensbescherming (FG)

Woensdrecht heeft samen met enkele andere gemeenten een functionaris die toeziet op de uitvoering van de AVG. Door uitbreiding van de samenwerking wordt er een tweede FG actief. Deze dient door de raad te worden aangewezen. 

8. Wijziging verordening commissie bezwaarschriften

De raad wordt voorgesteld de Verordening commissie bezwaarschriften 2020 vast te stellen en de Verordening commissie bezwaarschriften 2014 in te trekken gelijktijdig met de inwerkingtreding van de verordening commissie bezwaarschriften 2020.

9. Ingekomen stukken

- Voor het beleidsterrein van de opinieraad Ruimte

- Voor het beleidsterrein van de opinieraad Samenleving

- Voor het beleidsterrein van de opinieraad Bestuur.

10. Overzichten moties en toezeggingen:

- Voor het beleidsterrein van de opinieraad Ruimte

- Voor het beleidsterrein van de opinieraad Samenleving

- Voor het beleidsterrein van de opinieraad Bestuur.

Kijk voor alle bijbehorende documenten in de vergaderkalender.

Inspreken

Gelet op de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt is er geen vergadering in de raadzaal.
Hierdoor vervalt de gebruikelijke mogelijkheid om in te spreken. Graag nodigt de agendacommissie u uit uw eventuele reactie op voorstellen of ingekomen stukken schriftelijk of per e-mail aan de griffier toe te sturen.
Voor meer informatie kunt u de griffier bellen of een e-mail sturen (0164 - 61 13 08 of c.adriaanse@woensdrecht.nl).

Uw reactie dient uiterlijk 18 mei 2020 ontvangen te zijn.
Uw reactie wordt doorgestuurd naar de raad en het college.

Pagina opties