Vastgesteld bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning 'Windturbinepark Kabeljauwbeek 2018'

Dit item is verlopen op 02-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-03-2019
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor het project “Windturbinepark Kabeljauwbeek”, met toepassing van de coördinatieregeling uit de Wro, de volgende samenhangende besluiten zijn genomen:

  • De gemeenteraad heeft op 7 februari 2019 het bestemmingsplan “Windturbinepark Kabeljauwbeek 2018” (NL.IMRO.0873. BUITxBP159xHERZx17-VG01) gewijzigd vastgesteld;
  • Burgemeester en wethouders hebben op 14 maart 2019 de gevraagde omgevingsvergunning verleend voor het project “Windturbinepark Kabeljauwbeek 2018”. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en) bouwen, uitrit aanleggen of veranderen, weg aanleggen of veranderen, inrichting oprichten of veranderen (milieu) en werk of werkzaamheden uitvoeren.

Plangebied

Het plangebied is gelegen in de Vijdtpolder en de Nieuwe Zuidpolder, langs de Kabeljauwbeek, ten westen van de A4 en juist ten noorden van de landsgrens.

Het vastgestelde bestemmingsplan is inhoudelijk gewijzigd ten opzichte van de ontwerpversie. De inhoudelijke wijzigingen zijn opgenomen in de ‘nota beantwoording zienswijzen en staat van wijzigingen’ (opgenomen als bijlage bij de plantoelichting). De voornaamste wijzigingen betreffen aanvullingen in de toelichting om beter inzicht te geven in de passendheid van het plan in de provinciale Verordening Ruimte en de mogelijke invloed van het plan op de populatie van de bruine kiekendief in de omgeving. Daarnaast zijn de bouwvlakken van de turbines verkleind, zodat de locaties van plaatsing exacter vastliggen.

Inhoud

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maken de bouw van 5 windturbines, inclusief bijbehorende voorzieningen zoals inkoopstations en een bouw- en onderhoudsweg, mogelijk.

Coördinatie

Op 13 juni 2013 heeft de gemeenteraad de “Coordinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht” vastgesteld. Hierin is bepaald dat, onder andere, een bestemmingsplan en omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld kunnen worden. Bij bovengenoemde besluiten is deze coördinatieregeling van afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing.

Inzien

De bovengenoemde besluiten liggen gecoördineerd als één besluit met ingang van 22 maart 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het besluit en de bijbehorende stukken ook worden ingezien buiten openingstijden.

Daarnaast is het besluit met bijbehorende stukken te vinden op deze website. Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan beroep worden ingesteld tegen het gecoördineerde besluit door iedere belanghebbende:

  • die tijdig, op grond van artikel 3.8 lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening, zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad;
  • die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen de ontwerp besluiten kenbaar te maken.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het voornoemde adres.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Dit geldt ook voor de omgevingsvergunning.

Informatie omtrent de uitvoering van het project kunt u vinden op www.eneco.nl/kabeljauwbeek.

Hoogerheide, 20 maart 2019

Pagina opties