Vastgesteld bestemmingsplan 'Extra uitrit en opslag Dorpsstraat 94-96, Woensdrecht'

Dit item is verlopen op 15-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 03-07-2019
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 juni 2019 het bestemmingsplan “Extra uitrit en opslag Dorpsstraat 94-96, Woensdrecht” (NL.IMRO.0873.HOWOxBP133xHERZx16-VG01) heeft vastgesteld.

Inhoud

Dit bestemmingsplan maakt een uitbreiding van de opslagruimte met 2.600 m2 van het bedrijf Van de Pol Pallets aangrenzend aan het huidige bedrijfsperceel mogelijk. Ook maakt het plan een extra uitweg van het bedrijf naar de Langeweg mogelijk. Tevens wordt in het plan de landschappelijke inpassing van de uitbreidingen geregeld.

Het vastgestelde bestemmingsplan is inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpversie.

Inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 4 juli 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden.
Ook is het gehele bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplan. Tevens is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tegen het vaststellingsbesluit kan gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest;
  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het voornoemde adres.
Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Hoogerheide, 3 juli 2019

Pagina opties