Vastgesteld bestemmingsplan 'Groeve Boudewijn'

Dit item is verlopen op 20-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-05-2019
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 maart 2019 het bestemmingsplan “Groeve Boudewijn” (NL.IMRO.0873.OSCAxBP107xMOEDx01-VG01) heeft vastgesteld.

Inhoud

Dit bestemmingsplan maakt de herontwikkeling mogelijk van de voormalige zandgroeve Boudewijn en sanatorium Dennenheuvel bij Ossendrecht tot een landschappelijk waardevol natuurgebied met daarin 32 woningen, een aardkundig monument en een recreatieve functie.

Het vastgestelde bestemmingsplan is inhoudelijk gewijzigd ten opzichte van de ontwerpversie. De inhoudelijke wijzigingen zijn opgenomen in de ‘nota beantwoording zienswijzen en staat van wijzigingen’. De voornaamste wijzigingen zijn opgenomen om natuurwaarden beter te beschermen en het juridisch koppelen en borgen van het compensatieplan, inrichtingsplan en beeldkwaliteitsplan in de planregels. Daarnaast is een aanvullende Aeriusberekening uitgevoerd.

Inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 10 mei 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden.

Ook is het gehele bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplan. Tevens is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tegen het vaststellingsbesluit kan gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest;
  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het voornoemde adres.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Hoogerheide, 8 mei 2019

Lees voor meer informatie over dit onderwerp:

Pagina opties