Vastgesteld bestemmingsplan 'Noordrand Ossendrecht'

Dit item is verlopen op 01-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-12-2018
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 november 2018 het bestemmingsplan “Noordrand Ossendrecht” (NL.IMRO.0873.OSCAxBP158xMOEDx15-VG01) heeft vastgesteld.

Inhoud

Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van een wooncluster met maximaal 50 woningen op de locatie van de voormalige gemeentewerf en enkele velden van voetbalclub Odio, gelegen nabij de Dorpsstraat / Doktersstraat in Ossendrecht, inclusief bijbehorende infrastructurele en groenvoorzieningen.
Het vastgestelde bestemmingsplan is inhoudelijk gewijzigd ten opzichte van de ontwerpversie. De inhoudelijke wijzigingen zijn opgenomen in de plantoelichting. De voornaamste wijzigingen zijn opgenomen om tegemoet te komen aan de wensen van enkele direct omwonenden en gesitueerd nabij de patiowoningen in het zuiden van het plangebied en aan de inrichting van het openbare gebied in het noorden.

Inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 21 december 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden.

Ook is het gehele bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplan. Tevens is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tegen het vaststellingsbesluit kan gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest;
  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het voornoemde adres.
Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Hoogerheide, 20 december 2018

Meer informatie over dit onderwerp via deze link(s):

Pagina opties