Vastgesteld ‘Uitnodigingskader zonne-energie’

Dit item is verlopen op 24-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: overig

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat de gemeenteraad op 3 juli 2019 het ‘Uitnodigingskader zonne-energie’ heeft vastgesteld. In dit uitnodigingskader zijn de wensen, eisen en voorwaarden voor grondgebonden zonneparken in het buitengebied van de gemeente Woensdrecht opgenomen.

Inzien
Het ‘Uitnodigingskader zonne-energie’ ligt voor eenieder ter inzage vanaf 25 juli 2019 bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide. Ook is het uitnodigingskader langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op “www.woensdrecht.nl” onder de bekendmakingen.

Inwerkingtreding
De structuurvisie treedt de dag na bekendmaking in werking. Tegen de vaststelling van het  ‘Uitnodigingskader zonne-energie’ staan geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

Indiening verzoeken
De voorwaarden voor grondgebonden zonneparken in de gemeente Woensdrecht zijn vastgesteld en met deze publicatie bekendgemaakt. Initiatiefnemers voor zonneparken kunnen hun verzoeken nu dan ook indienen. De inschrijvingstermijn start daarbij op 25 juli en verzoeken moeten uiterlijk 24 oktober 2019 ontvangen zijn bij de gemeente. De indieningsvereisten voor het verzoek zijn opgenomen in het voornoemde ‘Uitnodigingskader zonne-energie’. Na sluiting van de inschrijvingstermijn zullen de ingediende verzoeken getoetst worden aan de eisen zoals opgenomen in dit uitnodigingskader.

Hoogerheide, 24 juli 2019

Pagina opties