Voorbereidingsbesluit gebruik woningen door huishoudens, Woensdrecht

Dit item is verlopen op 01-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 03-04-2019
Soort bekendmaking: mededelingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 28 maart 2019 heeft verklaard een bestemmingsplan voor te bereiden (voorbereidingsbesluit) voor het gehele grondgebied van de gemeente Woensdrecht zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

Het besluit ziet toe op het voorkomen van ongewenste ontwikkelingen met betrekking tot het wonen, dat onder huishouden onder ‘huishouden’ wordt verstaan: een zelfstandig persoon of groep van personen met een zekere mate van onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling, die binnen een woning gebruik maken van dezelfde voorzieningen en dat dit aangepaste begrip betrekking heeft op 'het wonen' en op 'woningen'.

Bepaalt dat het college bij omgevingsvergunning kan afwijken van het bepaalde onder 2, mits is aangetoond dat er een goed woon- en leefklimaat is gegarandeerd en er geen onevenredige nadelige effecten ontstaan voor de gebruiksmogelijkheden van de aangelegen percelen.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant en heeft een werkingsduur van één jaar.

Bovengenoemd besluit ligt vanaf 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis op Woensdrecht. Het besluit en de bijlagen zijn verbeeld op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatiecode NL.IMRO.0873.ALGExVB174xVBBSx01-VG01.

Rechtsbescherming

Tegen het voorbereidingsbesluit is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Pagina opties