Voorontwerp 'Bestemmingsplan buitengebied, partiële herziening 2019'

Dit item is verlopen op 27-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 13-11-2019
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, ter voldoening aan artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening, bekend dat het voorontwerp van het “bestemmingsplan buitengebied, partiële herziening 2019” voor een ieder ter inzage ligt.

Inhoud

De provincie Noord-Brabant heeft, met name voor de geitenhouderij, nieuw provinciaal beleid vastgesteld in haar Verordening Ruimte. Ook heeft de gemeenteraad op 29 september 2018 de gemeentelijke erfgoedverordening vastgesteld waarin de omgang met de archeologische waarden en cultuurhistorische waarde wordt beschreven. Zowel de provinciale verordening als de gemeentelijke erfgoedverordening vormen de aanleiding voor deze partiële herziening. Tevens wordt, onder voorwaarden, een ruimer gebruik van agrarische gronden toegestaan ten behoeve van particulier gebruik en wordt voorzien in een afwijkingsbevoegdheid voor de plaatsing van kleine windturbines van maximaal 20 m hoog bij agrarische bedrijven. Voorts is een actualisering van de regels en de verbeelding en enkele ondergeschikte grenscorrecties doorgevoerd.

Plangebied

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de in het buitengebied gesitueerde gronden.

Geen advies door onafhankelijke instantie

Aangaande dit voornemen zal geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen.

Inzien

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 14 november 2019, gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het ontwerp ook worden ingezien buiten openingstijden. Ook is het gehele voorontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen.
U vindt de documenten op “www.woensdrecht.nl” onder de bekendmakingen. Tevens zal het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan heeft als identificatienummer NL.IMRO.0873.BUITxBP170xHERZx19-0001.

Reageren

Binnen de genoemde termijn van zes weken kan eenieder schriftelijk een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermelding van “inspraak voorontwerp”, de naam van het bestemmingsplan en uw adresgegevens. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met de heer A. Bogers via het algemene telefoonnummer is 14 0164.

Hoogerheide, 13 november 2019

Pagina opties