Voorontwerp bestemmingsplan 'Woningbouw Antwerpsestraat 42-48 Putte' ter inzage

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 07-04-2021
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, ter voldoening aan artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening, bekend dat het voorontwerp van het bestemmingsplan “Woningbouw Antwerpsestraat 42-48 Putte” (NL.IMRO.0873.PUTTxBP191xHERZx18-VO01) voor een ieder ter inzage ligt.

Inhoud

Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van 21 appartementen in 3 bouwlagen op een perceel aan de Antwerpsestraat 42-48, hoek Breestraat in Putte, inclusief bijbehorende voorzieningen zoals parkeerplaatsen.

Inzien

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 9 april 2021 gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden.

Ook is het voorontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplan. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening RO-online via het internetadres www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0873.PUTTxBP191xHERZx18-VO01.

Geen advies door onafhankelijke instantie

Aangaande dit voornemen zal geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen.

Reageren

Binnen de genoemde termijn van zes weken kunnen ingezetenen en andere belanghebbenden schriftelijk een inspraakreactie indienen. Deze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermelding van “inspraak voorontwerp bestemmingsplan Antwerpsestraat 42-48 Putte” en uw adresgegevens.

Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met de heer K. Kegel. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 14 0164.

Hoogerheide, 7 april 2021

Meer informatie over dit onderwerp via deze link(s):

Pagina opties