Voorontwerp bestemmingsplan 'Woningbouw Molendreef 21-25, Ossendrecht' ter inzage

Dit item is verlopen op 16-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 03-04-2019
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, ter voldoening aan artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening, bekend dat het voorontwerp van het bestemmingsplan “Woningbouw Molendreef 21-25, Ossendrecht” (NL.IMRO.0873. OSCAxBP165xHERZx16-VO01) voor een ieder ter inzage ligt.

Inhoud

Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van één nieuwe woning op een perceel aan de Molendreef in Ossendrecht direct bij de woningen op de nummers 21, 23 en 25.

Inzien

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 4 april 2019 gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden.
Ook is het voorontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplan. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening RO-online via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Geen advies door onafhankelijke instantie

Aangaande dit voornemen zal geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen.

Reageren

Binnen de genoemde termijn van zes weken kunnen ingezetenen en andere belanghebbenden schriftelijk een inspraakreactie indienen. Deze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermelding van “inspraak voorontwerp bestemmingsplan Molendreef 21-25, Ossendrecht” en uw adresgegevens.
Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met de heer K. Kegel. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 14 0164.

Hoogerheide, 3 april 2019

Meer informatie over dit onderwerp via deze link(s):

Pagina opties