Voorontwerp 'Bestemmingsplan Zorgcomplex Raadhuisstraat 20-32 Hoogerheide' ter inzage

Dit item is verlopen op 28-05-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 16-04-2020
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, ter voldoening aan artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening, bekend dat het voorontwerp van het bestemmingsplan Zorgcomplex Raadhuisstraat 20-32, Hoogerheide voor een ieder ter inzage ligt.

Inhoud

Aannemersbedrijf De Nijs - Soffers b.v. is voornemens om aan de Raadhuisstraat 20-32 te Hoogerheide een zorgcomplex te realiseren. In dit complex komen 138 zorgunits met bijbehorende voorzieningen zoals parkeerplaatsen, bergingen en een gezamenlijke binnentuin. De nu nog aanwezige bebouwing in het plangebied wordt geheel geamoveerd ten behoeve van het initiatief.

Plangebied

Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de bestaande bebouwing aan de Raadhuisstraat. Deze straat vormt zelf de oostelijke begrenzing van het plangebied. Aan de westzijde wordt de plangrens gevormd door het nieuwe parkeerterrein van het plan Scheldeweg-noord en daaraan gelegen voorzieningen (Haviksberg). De grens aan de zuidzijde bestaat uit de nieuwe verbindingsweg tussen de Raadhuisstraat en het parkeerterrein (Arendsberg).

Geen advies door onafhankelijke instantie

Aangaande dit voornemen zal geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen.

Inzien

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf  16 april, gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het ontwerp ook worden ingezien buiten openingstijden. Ook is het gehele voorontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op deze website op de pagina 'bestemmingsplannen inzien'. Tevens zal het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het bestemmingsplan heeft als identificatienummer (NL.IMRO.0873.HOWOxBP180xHERZx29-VO01)

Reageren

Binnen de genoemde termijn van zes weken kan eenieder schriftelijk een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermelding van “inspraak voorontwerp”, de naam van het bestemmingsplan en uw adresgegevens. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met de heer K. Kegel of de heer A. Bogers via het algemene telefoonnummer is 14 0164.

Hoogerheide, 15 april 2020

Meer informatie over dit onderwerp via deze link(s):

Pagina opties