Samen tegen armoede

Beeldmerk Samen tegen armoede

Armoede lijkt misschien een groot woord. Maar het komt ook in de gemeente Woensdrecht voor. Bij te veel gezinnen en met te grote gevolgen, vindt wethouder sociaal domein Lars van der Beek. Daarom strijdt de gemeente een jaar lang samen met organisaties en vrijwilligers tegen armoede. Via een estafette. In deel 5 stond het thema ‘meedoen’ centraal. Deze partijen hebben zich hiervoor ingezet:

WMO Adviesraad

De Wmo Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur over zorg, welzijn en ondersteuning. Het doel is om inwoners zolang mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij en hiertoe, indien nodig, te stimuleren en/of te ondersteunen. Ook op het gebied van armoede draagt de Wmo Adviesraad een steentje bij. Het oppakken en doorleiden van signalen uit de samenleving is daarbij van groot belang.

Dorpscoöperatie Huijbergen en zorgcoöperatie Putte

Wij zijn van mening dat samen tegen armoede strijden een goede aanpak is. Wij willen hieraan bijdragen door mensen te wijzen op de mogelijkheden van regelingen, door menselijke ondersteuning te geven waar nodig en een vangnet te bieden aan onze dorpsgenoten. Het is daarbij van belang om een passende oplossing te bieden. Ouderen hebben bijvoorbeeld andere hulp nodig dan statushouders of gezinnen.

Leven in armoede gaat vaak samen met depressies, chronische aandoeningen, minder tevredenheid en een kortere levensduur. Kinderen die opgroeien in armoede blijken op school slechter te presteren, overtreden vaker de regels en zijn onzeker door de schaamte die armoede met zich meebrengt. Dat kunnen wij niet laten gebeuren in ons dorp. Daarom zetten wij ons in.
Dorpscoöperatie Huijbergen geeft aan: “Het organiseren van of verbeteren van netwerken van vrienden en buren is een kracht van onze coöperatie en daar zullen we de komende tijd veel energie insteken. In het bijzonder willen wij aandacht vragen voor de groep mensen die niet direct herkenbaar is als mensen die onder de armoedegrens leven, zoals zzp-ers met een minimum inkomen. Alleen samen kunnen we een bijdrage leven aan de bestrijding van armoede.”

Cliëntondersteuners (MEE + vrijwilligers)

Wij doen mee met de estafette tegen armoede omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Ook mensen met een laag inkomen. 
Als cliëntondersteuners - bij MEE West-Brabant of als vrijwilliger - komen we achter de voordeur. Wij merken dat armoede een lastig onderwerp is om over te praten. Om verschillende redenen kunnen mensen in armoede terecht komen en er door schaamte niet over praten. Dit lost het probleem niet op. Vaak weten mensen niet waar ze moeten beginnen om het probleem aan te pakken of weten niet waar ze gebruik van kunnen maken. Wij kunnen het probleem niet oplossen, maar mensen wel op weg helpen door dingen inzichtelijk te maken en regelingen in begrijpelijke taal uit te leggen.

MEE West-Brabant geeft bovendien aan: “De cliëntondersteuners van MEE zijn gespecialiseerd in (maar niet beperkt tot) de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking, aangeboren of door een ongeluk of ziekte. Helaas gaat deze beperking ook vaak met armoede gepaard. Onze cliëntondersteuners hebben een signaalfunctie, we kunnen het onderwerp in een veilige thuisomgeving bespreekbaar maken. Wat de vraag waarmee wij binnenkomen, is vaak slechts een deel van een groter probleem.”

Kindervakantiespel, Caritas en Herwonnen Levenskracht, Fanfare De Volharding

Genieten van muziek (maken), op vakantie gaan, schone kleding dragen en sinterklaas vieren. Voor veel gezinnen de normaalste zaak van de wereld. Zo niet voor gezinnen die in armoede leven. Voor hen zetten wij ons in.
Het helpt om acties op touw te zetten samen met andere partijen. Samen zien we beter wat er nodig is, hoe we dat kunnen realiseren en welke mensen daarbij gebaat zijn. Of het nu gaat om kledingvouchers, het kennismaken met muziekinstrumenten op de basisschool of kinderen een fijne zomervakantieweek bezorgen; samenwerking loont.

Zo geeft de organisatie van Jeugdland aan: “Dankzij een samenwerking met Caritas en Herwonnen Levenskracht hebben wij ook dit jaar weer een aantal kinderen mogen ontvangen, voor wie het armoedepact van kracht is. Er zijn meer vouchers ingeleverd dan voorgaande jaren. Er zijn zelfs 2 volwassenen aangesloten als leiding! Het kost soms extra inspanningen, bijvoorbeeld in de communicatie met anderstalige ouders, maar dit is zeer de moeite waard als je ziet dat de kinderen het naar hun zin hebben. Het is fijn om samen te kunnen werken met partners met hetzelfde doel. Op deze manier kunnen we de kinderen die in armoede opgroeien nog beter bereiken.”

Ouderenbonden: KBO’s en FNV

In gemeente Woensdrecht is in iedere kern een afdeling van KBO actief. Naast allerlei gezellige activiteiten zoals bingo, kaarten, crea, fietsen, wandelen, bewegen, eten en nog vele andere dingen is KBO actiever dan ooit op het gebied van ondersteunen. Ook de FNV staat midden in de samenleving en vertegenwoordigt de belangen van ouderen.

Samen met partners en sponsors wordt er stevig ingezet om mensen uit hun eenzaamheid te halen. Eenzaamheid komt vaak voor in combinatie met verborgen armoede. Het heeft resultaat want we ontmoeten steeds meer mensen die eerst uit het zicht waren.

KBO: “Je vindt de KBO-bestuurders en -leden op allerlei plekken in de maatschappij. In de politiek, in de Wmo-adviesraad, bij burgerinitiatieven, in de dorpsplatforms, in het hele verenigingsleven; overal waar mensen centraal staan vind je de KBO mensen. Juist daarom hebben we samen een goed beeld wat er in binnen gemeente Woensdrecht speelt. Er is een flinke investering gedaan in het opleiden van de vrijwillig cliëntondersteuners. Wij zijn er trots op dat zij op jaarbasis met z’n drietjes zo’n 250 gezinnen in de gemeente helpen.”

Pagina opties