WhatsApp-netwerk

Afbeelding: Wijkagent Chris van der Veen, burgemeester Adriaansen, initiatiefnemer Joost Hendriks en Ewald Lous van buurtpreventie Hoogerheide

Vorig jaar is er op initiatief van de heer Joost Hendriks uit Woensdrecht gestart met BuurtWhatsApp. Een eenvoudige manier om meerdere inwoners uit een dorp of wijk snel te informeren als er zaken rond veiligheid spelen in de eigen leefomgeving. Het buurtpreventieteam en de politie zijn ook betrokken bij de WhatsApp-groepen. Op Putte na draait in alle kernen in de gemeente nu een BuurtWhatsApp. De uitrol in Putte volgt snel.

WhatsApp is een applicatie of programma voor een smartphone, waarin personen met elkaar berichten en foto’s kunnen delen. Het dorp is in verschillende wijken opgedeeld die ieder een eigen WhatsApp-groep heeft. Alle buurtbewoners kunnen hier lid van worden en elkaar op de hoogte houden van verdachte situaties in de wijk. Er zijn spelregels opgesteld voor deelnemers aan de WhatsApp-groepen en iedere wijk heeft een beheerder. De beheerders van wijken staan ook in onderling contact, dus informatie kan ook tussen wijken gedeeld worden.

De gemeente en politie nemen niet actief deel aan de WhatsApp-groepen, maar juichen dit initiatief van harte toe, omdat buurtbewoners de extra ogen en oren in de wijk zijn.

Joost HendriksJoost Hendriks

inwoner van het dorp Woensdrecht.

Sharan KokSharan Kok

communicatieadviseur, ambtelijk secretaris dorpsplatforms en coördinator buurtpreventie bij de gemeente Woensdrecht.

“Hoe het idee ontstaan is bij mij? Ik las een artikel in een vaktijdschrift met de resultaten na invoering van een BuurtWhatsApp te Ede. De inbraken liepen met 50% terug. De gedachte om dit fenomeen in te voeren in de gemeente Woensdrecht bleef mij bezighouden. Allereerst heb ik gekeken naar de meerwaarde van het systeem in de gemeente. Toen naar de haalbaarheid, de mogelijkheid om het plan uit te voeren, en hoe de organisatie van zo een WhatsApp moet worden gestructureerd. Nadat ik voor mezelf alles op een rij had heb ik een PowerPoint presentatie gemaakt om alles inzichtelijk te maken tijdens een eventuele uiteenzetting. Nadat ik alles had uitgewerkt heb ik een brief geschreven naar de gemeente en in korte bewoordingen mijn plan daarin voorgelegd. Het idee werd binnen een week onmiddellijk opgepakt.”
Wat benoemt u als positief in de samenwerking met de gemeente?
"Er zijn meerdere dingen te benoemen:
- De snelle reactie en uitnodiging op mijn schrijven.
- Het snelle voorstellen aan de buurtpreventie tijdens een vergadering waarin ik mijn verhaal mocht doen.
- Het maken van de hoeveelheid aanmeldingsformulieren door de gemeente.
- Het bezorgen van de plattegronden van de dorpskernen zodat we de kernen in wijken konden opdelen.
Kortom, de algemene ondersteuning van mensen van de buurtpreventie en door medewerkers van de gemeente om mijn plan tot uitvoering te brengen was prima.”
Hendriks vervolgt: “In alle dorpskernen op één na heb ik een lezing mogen geven aan zowel de mensen uit het dorp als aan buurtpreventie en het dorpsplatform omtrent de invoering van de BuurtWhatsApp. Er werd unaniem besloten om mee te werken aan de uitvoering van de Echter in een dorpskern gaf de coördinator buurtpreventie/lid buurtplatform aan dat daar minder behoefte was aan een BuurtWhatApp. Ik heb Sharan van de gemeente gevraagd of ze met de voorzitter van het dorpsplatform contact op kan nemen of er alsnog een avond georganiseerd kan worden waarop ik mijn verhaal kan doen.”
Het gaat er goed met de aanmeldingen. Inmiddels nemen er bijna 570 mensen deel aan het BuurtWhatsApp-initiatief.
Hendriks sluit af: “In het algemeen kan ik de volgende aanbevelingen geven als je een plan wil realiseren:
- Wanneer je in je plan gelooft, doe er iets mee,
- Kijk of het plan reëel, uitvoerbaar en of haalbaar is,
- Beoordeel ook de meerwaarde van je plan,
- Benader de juiste mensen en/of instanties,
- Zorg voor een goed verhaal en verwerk de ‘Ist’ en ‘Soll’-situatie,
- Overtuig de betreffende mensen en zorg dat jouw idee hun idee wordt.
Afrondend is mijn devies: Geef niet gelijk op bij de eerste ‘Nee’.”

“Joost Hendriks uit Woensdrecht heeft een brief naar de gemeente gestuurd waarin hij het idee van de BuurtWhatsApp beschreef”, herinnert Sharan Kok zich. “Samen met de ambtenaar openbare orde en veiligheid ben ik toen een gesprek met hem aangegaan. We waren allebei enthousiast over het idee en zagen de meerwaarde voor de inwoners van onze gemeente hiervan in. Uiteindelijk is besloten dat ik vanuit de gemeente de contactpersoon zou zijn om verdere ondersteuning aan dit initiatief te bieden. Ik vervul diverse functies bij de gemeente Woensdrecht, naast communicatieadviseur ben ik ambtelijk secretaris van de dorpsplatforms en coördinator van de buurtpreventie. Vanwege de raakvlakken heeft met de buurtpreventie, ben ik erbij betrokken geraakt. Net als bij de buurtpreventie gaat het bij BuurtWhatsApp over wat mensen zelf aan de veiligheid in hun eigen buurt kunnen doen. Het is echter absoluut geen vervanging, eerder een aanvulling op de buurtpreventie. Dat ik daarnaast goede contacten met de dorpsplatforms heb en bij communicatie werk, kwam bij dit initiatief ook goed van pas.”
Kok is positief over het verloop van BuurtWhatsApp: “Joost Hendriks is met het initiatief begonnen in Woensdrecht en Hoogerheide. Met het opstarten hebben Ewald Louws (coördinator buurtpreventie Hoogerheide) en Chris van der Veen (wijkagent Hoogerheide) veel inzet geleverd. Ook in Ossendrecht en Huijbergen hebben de leden van de buurtpreventie een bijdrage geleverd aan het uitrollen van de BuurtWhatsApp door het huis-aan-huis verspreiden van flyers. In Putte zal het nog opgestart worden. Joost zelf heeft veel tijd in dit initiatief ingestopt door diverse malen uitleg te geven in de verschillende dorpen, de administratie bij te houden en in Woensdrecht heeft hij zelf de flyers rondgebracht. Ik vind het geweldig dat hij dit met zoveel enthousiasme vrijwillig doet. De samenwerking met iedereen is prima, omdat de lijnen kort zijn.”
“In het algemeen is het bij burgerinitiatieven wel zo dat je als gemeente het initiatief niet moet ‘toe-eigenen’. De kracht is juist dat het voor en door inwoners zelf wordt gedaan. We moeten open staan voor initiatieven en deze indien gewenst ondersteunen en niet te veel in onmogelijkheden en regeltjes denken.”
Heeft Sharan tot slot nog een tip voor burgers/organisaties die een initiatief willen starten?
Een initiatief moet voortkomen uit een bepaalde behoefte die er in een buurt leeft. Dit kan van alles zijn, groot- of kleinschalig, in de openbare ruimte, iets sociaals of zoals in dit geval op het gebied van veiligheid. Verder is het belangrijk dat er draagvlak is voor het initiatief: Hoe meer mensen zich aansluiten bij BuurtWhatsApp, hoe krachtiger de werking is. Als je iets in de openbare ruimte wilt wijzigen, raadpleeg dan eerst de buurt, de openbare ruimte is immers van ons allemaal. Komt er fysiek werk aan te pas of is er bepaalde kennis nodig, dan zijn er vaak buurtbewoners die willen helpen. Niet alleen handig, maar ook nog goed voor de onderlinge contacten in de buurt om samen iets op te pakken! Bespreek je idee ook eens met bijvoorbeeld het dorpsplatform, zij weten vaak goed wat er leeft in een dorp en kunnen wellicht ook meehelpen het initiatief op te zetten. De gemeente staat ook altijd open om het gesprek aan te gaan bij een initiatief, neem dus gerust contact met ons op. Soms is er toestemming voor iets nodig, maar we kunnen vaak ook ondersteuning bieden met kennis, materiaal of door het leggen van contacten.”

Pagina opties