Agenda voor de gecombineerde raadsvergadering en Opinieraad Samenleving en Bestuur van 17 juni 2021

Dit item is verlopen op 18-06-2021.
Afbeelding: vergaderhamer van de voorzitter van de gemeenteraad. Besluiten worden 'afgehamerd' met een klop van deze hamer.

Op donderdag 17 juni is er vanaf 19.30 uur een gecombineerde vergadering van de gemeenteraad en de Opinieraad Samenleving en Bestuur. De publieke tribune blijft gesloten. De vergadering is via deze website te bekijken en beluisteren.

AGENDA OPINIERADEN SAMENLEVING en BESTUUR               aanvangstijd 19.30 uur

Opening door de voorzitter                        

1. Vaststellen van de agenda                                                                         

Onderwerpen Samenleving

2. Raadsvoorstel begrotingen 2022 en jaarrekening 2020 gemeenschappelijke regelingen

Het college stelt de raad voor al dan niet zienswijze(n) uit te brengen bij:

* WVS groep (geen zienswijze)

* ISD Brabantse Wal (geen zienswijze)

* GGD West-Brabant (geen zienswijze)

* RAV Brabant Midden-West-Noord (met zienswijze)

* West-Brabants Archief (geen zienswijze)

* Regionaal Bureau Leren West-Brabant (geen zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022)

3. Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

De wijziging is een gevolg van het opheffen van de gemeente Haaren per 1 januari 2021. Het college vraagt de raad toestemming tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.

Onderwerpen Bestuur

4. Raadsvoorstel Begrotingen 2022 en jaarrekeningen 2020 gemeenschappelijke regelingen

Het college stelt de raad voor al dan niet zienswijze(n) uit te brengen bij:            

* Regio West-Brabant (geen zienswijze)

* Belastingsamenwerking West-Brabant (geen zienswijze)

* Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (met zienswijze)

* Veiligheidsregio Midden-West-Brabant (geen zienswijze)

5. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de raad toestemming in te stemmen met het  voorstel tot wijziging van deze gemeenschappelijke regeling. De wijzigingen hebben betrekking op de volgende punten:

• De herindeling van gemeenten;

• De overgang van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) naar de Landelijke Samenwerking Meldkamers (LMS) en de wijziging van de Politiewet 2012;

• De wijzigingen in de ambtelijke organisatiestructuur van de veiligheidsregio;

• De invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren;

• De mogelijkheid in de Wgr om in de gemeenschappelijke regeling te bepalen voor welke categorieën begrotingswijzigingen kan worden afgeweken van de zienswijzeprocedure.

6. Ingekomen stukken

a. Raadsinformatienota Evaluatie Nota Verbonden Partijen

b. Raadsinformatienota Matrix maatschappelijke en financiële impact samenwerkingsorganisaties 2021

Sluiting van de gecombineerde vergadering van de opinieraden Samenleving en Bestuur

RAADSVERGADERING (voorzitter drs. J.J.C. Adriaansen)        aanvangstijd +/- 21.30 uur                                             

1. Vaststellen van de agenda

2. Benoeming burgerleden voor de VVD en PvdA

De VVD-fractie draagt de heer J. Pals  voor benoeming tot burgerlid voor.  

De PvdA-fractie draagt mevrouw T. van Honschoten en de heer P. Heebing voor benoeming tot burgerlid voor.

3. Raadsvoorstel begrotingen 2022 zienswijzen en jaarrekeningen 2020 gemeenschappelijke regelingen

Het college stelt de raad voor al dan niet zienswijze(n) uit te brengen bij:

* Geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2022 en de begroting 2020 van Belastingsamenwerking West-Brabant

* Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2021

* Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van de WVS-groep

* Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van de ISD Brabantse Wal

* Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van de GGD West-Brabant

* Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van het West Brabants Archief

* Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van het Regionaal Bureau Leren West-Brabant en geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2021

* Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022 Van de Regio West Brabant

* Een zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

* Een zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van de RAV Brabant Midden-West-Noord

4. Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

De wijziging is een gevolg van het opheffen van de gemeente Haaren per 1 januari 2021. Het college vraagt de raad toestemming tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.

5. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de raad toestemming in te stemmen met het  voorstel tot wijziging van deze gemeenschappelijke regeling. De wijzigingen hebben betrekking op de volgende punten:

• De herindeling van gemeenten;

• De overgang van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) naar de Landelijke Samenwerking Meldkamers (LMS) en de wijziging van de Politiewet 2012;

• De wijzigingen in de ambtelijke organisatiestructuur van de veiligheidsregio;

• De invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren;

• De mogelijkheid in de Wgr om in de gemeenschappelijke regeling te bepalen voor welke categorieën begrotingswijzigingen kan worden afgeweken van de zienswijzeprocedure.

Sluiting

Zie ook:

Pagina opties