Corona: informatie voor ondernemers en zzp'ers

Ook ondernemers in onze gemeente ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus.

We verwijzen u graag naar de instanties die hulp kunnen bieden.

Belastingen Financiële ondersteuning Grensarbeid Kamer van Koophandel

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de sites van de Rijksoverheid en van de Kamer van Koophandel. Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel adviesteam via telefoonnummer 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur.

StartToGrow is er om ondernemers in de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht die vragen hebben hier zo goed mogelijk bij te ondersteunen. Lees het bericht op de website van StartToGrow.

Als u als ondernemer na lezing van alle informatie op deze pagina nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de adviseur economische zaken / bedrijfscontactfunctionaris bij de gemeente Woensdrecht Jan Traats via telefoonnummer 140164.

Deeltijd WW, Werktijdverkorting

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en die aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoen kunnen wellicht in aanmerking komen voor de regeling werktijdverkorting. Kijk hiervoor op op het ondernemersplein op de website van de KvK.
Ook op de website van de Rijksoverheid staat informatie over werktijdverkorting.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, o.a. als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank.

Financiële ondersteuning

Als het inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, komt een ondernemer wellicht in aanmerking voor een Bbz uitkering (Bijstand voor zelfstandigen).
Het Bbz is er onder andere voor gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen.

(tijdelijke) noodmaatregel bij acuut wegvallen inkomsten voor ZZP’ers en ondernemers

Door de uitbraak van corona (COVID-19) zijn er maatregelen getroffen door de landelijke overheid. Dit heeft veel gevolgen, zoals de sluiting van horeca, met alle financiële gevolgen van dien. De gemeente gaat, via landelijke maatregelen, aan de slag met de mensen die als ZZP’er of ondernemer getroffen worden door deze crisis.

Huidige maatregelen ZZP’ers en ondernemers

ZZP’ers met inkomensproblematiek kunnen een verzoek doen om financiële ondersteuning te krijgen via de gemeente, door middel van de regeling Besluit Bijstandsregeling voor Zelfstandigen (BBZ). Je komt in aanmerking voor deze regeling als je:
•    Een startende zelfstandige (bijvoorbeeld vanuit een uitkeringssituatie) bent;
•    Een gevestigde zelfstandige bent met tijdelijke financiële problemen;
•    Een oudere zelfstandige bent (ouder dan 55 jaar) met een niet-levensvatbaar bedrijf;
•    Een zelfstandige bent die het bedrijf wil beëindigen
Bij deze maatregel wordt er conform reguliere procedure aan het eind van het jaar bekeken of de financiële ondersteuning rechtmatig is verkregen.

Aangepaste (nood)maatregel ZZP’ers en ondernemers

Door het kabinet is dinsdag 17 maart 2020 een noodpakket gepresenteerd. De tijdelijk aangepaste (Bbz)-regeling voor ZZP’ers en ondernemers is als volgt:
•    De toets op levensvatbaarheid, die het BBZ kent wordt niet toegepast, waardoor snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. 
•    Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten gewerkt worden.
•    De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal circa € 1500 per maand (netto).
•    Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-
•    De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
•    Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
•    Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd.

Deze informatie is beschikbaar gesteld door de Intergemeentelijkse Sociale Dienst (ISD Brabantse Wal):

  • Via de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal worden alle aanvragen BBZ (Besluit Bijstand voor Zelfstandigen) door ondernemers in behandeling genomen en het proces zo spoedig mogelijk in gang gezet.
  • De ISD kan daarbij echter geen toezeggingen doen omdat de beoogde wetstechnische aanpassingen vanuit het kabinet verder nog moeten worden uitgewerkt. Zodra er echt duidelijkheid is over de wijzigingen, zal de ISD daar zo nodig processen op aanpassen.
  • Wanneer ondernemers een aanvraag BBZ willen doen, gebeurt dat op de website van de ISD:

    Ga naar het Sociaal Ondernemersloket Online (Solo)

    Op deze website is er ook een check te doen of u in aanmerking komt voor tijdelijke financiële ondersteuning.

  • Wanneer u er digitaal niet aan uitkomt of meer vragen hebt, dan kunt u via 140164 bellen met de ISD.

Landelijke informatiebronnen omtrent financiële ondersteuning:
Rijksoverheid
(vragen over financiële regelingen)

Kamer van Koophandel
(veelgestelde vragen door ondernemers)

Regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis.
Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona

Grensarbeid

Voor werkgevers en werknemers uit Nederland en België geldt dat zij de opgelegde maatregelen dienen te volgen die in het vestigingsland zijn opgelegd.
Werkgevers in Nederland kunnen bij vragen contact opnemen met de juridische dienst van het UWV tel. 088-8982050. 

Volg de meest recente grensoverschrijdende informatie-uitwisseling over genomen maatregelen via:

Voor Nederland:

Voor Vlaanderen/België:

Lees ook het bericht over de regels die momenteel gelden voor het grensverkeer tussen Nederland en België.

Initiatieven voor ondernemers

Door het coronavirus ontstaan er ook mooie initiatieven in de samenleving. Recent zijn er twee websites in het leven geroepen die horecaondernemers een hart onder riem steken.

www.helpdehoreca.nl en https://redderestaurants.nl

Op beide platforms kunnen restaurants zich aanmelden én consumenten kunnen helpen door een waardebon te kopen, zodat restaurants nu wel inkomen hebben en mensen zelf iets hebben om naar uit te kijken wanneer de coronacrisis voorbij is.

Pagina opties