Hoe ziet de duurzaamheidsvisie 2017-2035 van de gemeente Woensdrecht eruit?

Dit item is verlopen op 26-04-2017.
Afbeelding: groen blad met wereldbol

Na de inspiratieavond duurzaamheid op 19 januari is een duurzaamheidsvisie opgesteld. Op 25 april komen alle belanghebbenden weer bij elkaar om deze visie te bespreken. Omdat duurzaamheid een breed begrip is, zijn er vijf thema’s met eigen visies gedefinieerd. Het is belangrijk dat alle partijen achter de visie staan, omdat het een gezamenlijk gedragen document moet zijn.

Gezamenlijk gedragen

De gemeente Woensdrecht is al langere tijd bezig met het bevorderen van duurzaamheid. Het is de bedoeling dat duurzaamheid als algemeen thema en als uitgangspunt voor alle beleidsvelden centraal komt te staan. Een duurzamere gemeente kan niet door één partij bewerkstelligd worden. We zullen hier daarom met verschillende partijen over nadenken en daar vervolgens ook gezamenlijk de schouders onder zetten.
Op 19 januari is een inspiratieavond georganiseerd, waarop inwoners, organisaties, ondernemers en raadsleden aanwezig waren om samen te brainstormen over de betekenis van duurzaamheid in de gemeente Woensdrecht. De input die tijdens deze avond is opgehaald, is verwerkt in een (concept) duurzaamheidsvisie 2017-2035.
Op 25 april komen alle belanghebbenden weer samen om deze visie te bespreken. Wethouder Van Agtmaal: “Duurzaamheid is een onderwerp dat veel thema’s overstijgt. We kunnen dit niet alleen als gemeente opstellen en uitvoeren. Daarom hebben we samen met inwoners, organisaties en bedrijven de duurzaamheidsvisie opgesteld. Zo zijn de visie en doelstellingen gezamenlijk gedragen en is het voor iedereen duidelijk wie welke rol kan innemen.”

Thema’s

Omdat duurzaamheid een breed begrip is, zijn er vijf thema’s gedefinieerd. Voor deze thema’s zijn visies voor 2035 geformuleerd.

 • Circulaire economie
  Materialen die we inkopen en gebruiken zijn afkomstig uit duurzame bronnen, ze kunnen eenvoudig hergebruikt worden en zijn gezond voor mens en natuur.
 • De energie van de Brabantse Wal
  Energie komt uit hernieuwbare bronnen en we zijn niet meer afhankelijk van fossiele brandstoffen. Waar mogelijk wordt energie lokaal opgewekt.
 • De Bloeiende Brabantse Wal
  De waarde van het landschap wordt gekoesterd, oorspronkelijke functies worden hersteld en bij bebouwing zorgen we voor minimale belasting van mens en natuur
 • Kwaliteit van Leven
  Inwoners ervaren een hoge kwaliteit van leven. Iedereen heeft toegang tot voorzieningen in basisbehoeften, de gezondheid van mensen is gewaarborgd en mensen met afstand tot de samenleving worden geholpen om aansluiting te vinden.
 • Duurzame mobiliteit
  Voorzieningen voor duurzame mobiliteit moeten aanwezig zijn en iedereen moet hier gebruik van kunnen maken.

Wethouder Van Agtmaal: “De visies zijn zeer ambitieus, maar dit is bewust gedaan, omdat we op deze manier uiteindelijk grotere stappen kunnen zetten.”

Uitvoering

Met de visie is een stip op de horizon gezet. De vraag die nu gesteld moet worden is waar de gemeente Woensdrecht nu staat. Vervolgens moet uitgewerkt worden welke uitdagingen er zijn om vanaf deze nulmeting naar de visie te komen. Om de eerste stappen te zetten moeten oplossingen bedacht worden voor de uitdagingen in een uitvoeringsprogramma. Ook in de uitvoeringsprogramma’s van andere beleidsvelden moet voortaan duurzaamheid geïntegreerd worden.
Wethouder Van Agtmaal: “De komende jaren zullen we hier nadere invulling aan geven. Om de gemeente Woensdrecht te verduurzamen zullen we samen moeten werken. Het uitvoeringsprogramma zal dan ook projecten en ideeën bevatten voor ons allemaal. Er moeten samenwerkingsverbanden ontstaan, zodat er structurele veranderingen ontstaan richting onze stip op de horizon.”

Pagina opties