Nieuwjaarstoespraak burgemeester Adriaansen

Dit item is verlopen op 11-01-2018.
Toespraak burgemeester

‘WOENSDRECHT MET PERSPECTIEF’

Dames en heren,

De kortste dag ligt al weer enkele dagen achter ons. Langzaamaan keren we terug naar de lichtere, warmere dagen. Warmte en licht, zo'n beloftevol vooruitzicht maakt (bijna) alles mogelijk. Wij hebben perspectief. Dat perspectief is wat mij betreft ook het thema van mijn nieuwjaarstoespraak en misschien wel voor Woensdrecht in 2018.

We kijken omhoog en vooruit. Maken plannen. En ik realiseer me dat dit een ongelofelijke rijkdom is. Want wie vertrouwt in de dag van morgen, die durft te ondernemen, te bouwen, te leren en lief te hebben. Dat perspectief ontstaat èn blijft zolang we samenwerken met elkaar én voor elkaar. Woensdrecht is daar sterk in, hoe we de wereld ook inkijken.

Want in nog veel landen in de wereld heerst eerder duisternis dan licht. Mensen en groepen zijn niet altijd ‘met elkaar, voor elkaar’, maar staan juist tegenover elkaar. Laten zich soms leiden door demagogie en ophitsing. Dat dooft dan perspectief uit. Ook in ons eigen Europa hadden we afgelopen jaar weer te maken met ellendig geweld van aanslagen. Als daar dan inwoners uit onze eigen gemeente wel heel direct in de buurt zijn dan realiseer je je weer hoe kwetsbaar we zijn. Gelukkig zien we ook dat onze samenleving en instituties stevig genoeg zijn om dit te verwerken. We rouwen, zwijgen, houden elkaar vast, staan op en gaan verder. Ons perspectief blijft. Het is ook mooi bijvoorbeeld te zien hoe de statushouders, gevlucht voor geweld, hier in Woensdrecht met de hulp van heel veel vrijwilligers een nieuw leven aan het opbouwen zijn. Ik ontmoet mensen die inmiddels al een goed woordje Nederlands spreken en ook aan de slag willen, als vrijwilliger, stagiair, vanuit een regulier baan of als ondernemer. Deze mensen willen heel graag meedoen aan onze samenleving.

De ontwikkelingen om ons heen gaan snel, zowel maatschappelijk als technologisch. Mij duizelt het af en toe. Big data, de kansen van 3D-printing, een verdergaande digitalisering met een toenemende cybercriminaliteit daarbij als keerzijde. Ja, ook onze gemeente en wijkagenten zijn sinds eind vorig jaar te vinden op Instagram, maar ook dat is eigenlijk al weer een traditioneel social mediakanaal geworden. U heeft misschien bij al die ontwikkelingen wel eens gedacht:  wat betekenen deze eigenlijk voor onze Woensdrechtse toekomst, bijvoorbeeld voor onze maintenancesector? Maar ook voor ons samenleven, voor uw kinderen of onze gemeente? Terechte vragen en misschien gaat dat soms ook wel met zorgen gepaard. De ontwikkelingen openen zeker nieuwe perspectieven. Dat vraagt om een steeds snellere aanpassing van ons als overheid op die veranderende samenleving. Sterker nog, we zullen hier wel op in moeten spelen.

Een wenkend perspectief de komende jaren is de flinke banengroei op en rondom de vliegbasis. De ontwikkelingen als gevolg van het onderhoud van de JSF motoren krijgen nu echt vorm. Woensdrecht is volop in beweging met een bloeiende vliegtuigeconomie. Dit jaar gaan we hier al veel van merken met de concrete voorbereiding van de bouw van nieuwe hallen voor nieuwe bedrijvigheid op Aviolanda en de vliegbasis. Ik zal mij in lokaal en regionaal verband stevig inspannen om met onze partners te zorgen dat we de verwachte werkgelegenheidsgroei zo goed mogelijk gaan faciliteren. We moeten zorgen voor een goede aansluiting van het technisch onderwijs op de nieuwe banen en samen met overheden, bedrijfsleven en het technisch onderwijs zorgen voor een stevige arbeidsmarktagenda. Voor de jonge techneuten onder ons is één ding zeker, bij de start van de studie in Woensdrecht is baanzekerheid gegarandeerd. Een mooi perspectief!

En ik wil nog wel een vraag stellen. Want hier in Woensdrecht gaat het goed. Maar gaat het ook goed met iederéén?

We mogen niet vergeten dat er ook Woensdrechtenaren zijn voor wie de kwaliteit van leven niet toe- maar afneemt. Zij maken zich zorgen over hun baan, hun inkomen, hun pensioen of de toekomst van hun (klein-)kinderen. Inwoners die beneden het bestaansminimum leven. Het zijn zorgen die we niet mogen en kunnen wegwuiven.

Als gemeente proberen we minder draagkrachtigen een perspectief te bieden. Het Woensdrechtse armoedepact, ‘samen tegen armoede’ kan mensen het leven draaglijker maken. Wethouder Van der Beek werkt hier met veel energie aan. Een initiatief dat overigens niet alleen is van de gemeente. Inmiddels zijn er al 60 partijen bij aangesloten, variërend van onderwijs, een bankinstelling, woningcorporaties, sportverenigingen, zorg- en welzijnsinstellingen, cliëntondersteuners of burgerinitiatieven zoals de zorgcoöperaties, KBO, politie en ondernemers. De problemen zijn niet in één klap op te lossen en de gemeente is er ook niet voor om alle problemen zo maar over te nemen. Maar er zijn al heel veel ideeën op tafel gekomen die zonder meer tot oplossingen zullen leiden. Hopelijk voelen Woensdrechtenaren zich hierdoor minder alleen met hun vragen en zorgen en geeft het energie er samen weer tegen aan te gaan. Zo gaat dat hier in Woensdrecht. Als het even tegenzit, help je elkaar. Klaar staan voor elkaar en niemand aan z’n lot overlaten. Perspectief bieden.

Ons perspectief voor de verbetering van de dienstverlening krijgt in 2018 verder zijn beslag en dan wel in de vorm van het "huis van de gemeente".  Weet u het nog? Twee jaar geleden opende ik samen met onze wijkagenten het politiesteunpunt hier in Kloosterhof. Het steunpunt is inmiddels een groot succes geworden. Het is meer dan een ruimte die dient als uitvalsbasis voor onze politie. De lijntjes tussen gemeente, jongerenwerk en handhaving zijn sinds de opening van het steunpunt echt enorm kort geworden. Er wordt snel geschakeld, we lopen nu letterlijk even bij elkaar binnen wanneer nodig. Het gezamenlijk en snel oplossen van problemen is centraal komen te staan. Dat smaakt naar meer. Het is daarom goed dat ook de Brede Welzijnsinstelling de stap van de Kromstraat naar Kloosterhof gaat maken. Eén locatie voor alle diensten en samenwerking tussen partijen, dat is toch een mooi perspectief?

Dames en heren, tijdens zijn kersttoespraak sprak onze Koning over het ‘niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij’. De vraag die dat bij mij opriep is of het eigenlijk wel zo somber gesteld in onze gemeente? Onze Koning doelde op de behoefte aan de gemeenschapszin waar onze gemeente juist zo sterk in is. Kijk alleen al naar de drie genomineerden, die dit jaar voor de Woensdrecht promotieprijs in aanmerking komen. Ik doel dan op de vele vrijwilligers die jaar in jaar uit de ijsbaan in Hoogerheide runnen, de tientallen jongeren die zelf een week vakantie opofferen om honderden kinderen juist die schitterende vakantieweek te bezorgen of de honderden flitsvrijwilligers die in Putte een handje helpen bij de mensen die hulp nodig hebben. Allemaal initiatieven geworteld in onze samenleving, net als de talloze burgerinitiatieven uit de portefeuille van wethouder Jeffrey van Agtmaal of de belangeloze inzet van onze buurtpreventisten, leden van de dorpsplatforms, brandweervrijwilligers of buurtwhatsappers. Zo dragen duizenden mensen hun steentje bij aan onze leefbaarheid. Hulde!

Ook hulde voor onze Woensdrechtse sportievelingen met grote ambities. Afgelopen jaar hebben wethouder Hans de Waal en ik weer verschillende jeugdige sporters in het zonnetje gezet vanwege hun opmerkelijke sportprestaties.

Woensdrecht als fiets- en wielergemeente krijgt stevige vorm, mede door het fiets- en wielerplan waarvoor wethouder Martin Groffen zich heeft ingezet.

Maar ook organisaties steken hun nek uit om grote evenementen naar onze gemeente te halen. Ik hoop dat u ook geniet van het samenleven in Woensdrecht. Van iedereen die daar op zijn of haar manier een bijdrage aan levert. Perspectief zit voor mij in mensen die uitstijgen boven zichzelf en daarmee anderen inspireren en een duwtje geven.

Dames en heren, ik ga afronden……..

Het is u duidelijk. Woensdrecht is een perspectiefrijke gemeente. Het geheim zit hem misschien wel in de schaal van onze gemeente. Smart is beautiful! Dat maakt het mogelijk snel te kunnen schakelen, elkaar te kennen en eenvoudig weten te vinden en te koesteren dat we elkaar hebben. Samenwerken moeten we niet schuwen. Maar we moeten trots blijven op onze schaal. Woensdrecht is veerkrachtig, bestuurlijk sterk en financieel kerngezond. Zelfstandig blijven is onze kracht! Daar mag bij niemand een misverstand over bestaan!

Ons perspectief blijft ook na de verkiezingen van 21 maart bestaan. Natuurlijk is eerst de kiezer aan zet. Maar van welke politieke kleur ook, we moeten de samen gedeelde waarden blijven koesteren want samen staan we sterk. Ieder van ons, met haar of zijn eigen talent. En elke bouwsteen is weer een bewijs dat we geloven in onze gemeente en vertrouwen hebben in onszelf en elkaar. Het biedt perspectief: een enorme rijkdom en teken van kracht.

Ik wil u daarvoor bedanken. Voor al uw werk. Uw samenwerking. Uw medewerking. En uw vertrouwen. Zonder kan Woensdrecht niet. Echt niet. We moeten het met en voor elkaar doen. Bied perspectief aan anderen en het zal ook u ten deel vallen. Ik hoop in 2018 weer op u te mogen rekenen.

Mede namens het college, de gemeenteraad en onze medewerkers wens ik u een mooi, gezond en gelukkig 2018 toe.

 

Drs Steven Adriaansen

Woensdrecht, 3 januari 2018


Voorafgaand aan deze toespraak werd door burgemeester Adriaansen teruggeblikt op 2017 aan de hand van dit beeldmateriaal: https://youtu.be/xx45-7jR0IY

Pagina opties