Uit de raad van 12 juli

Dit item is verlopen op 25-07-2017.
Afbeelding: vergaderhamer

Op woensdagavond 12 juli vergaderde de gemeenteraad over de nodige zaken. Begonnen werd met de ondertekening van een raadsmanifest over de kerncentrales in het Belgische Doel. Een samenvatting van de avond leest u hieronder.

Raadsmanifest De gemeente Woensdrecht en de kerncentrales Doel

Met het manifest verklaart de gemeenteraad zijn standpunt over de kerncentrales van Doel. Het manifest kunt u hieronder in zijn geheel teruglezen. Het is door alle fracties ondertekend.

Afbeelding: raadsmanifest. Klik op de afbeelding om het document als pdf te downloaden (236 kB)

Afbeelding: raadsmanifest deel 2 met ondertekening. Klik op de afbeelding om het complete document te downloaden als pdf (320 kB).

Duurzaamheidsvisie 2017-2035

De duurzaamheidsvisie werd unaniem vastgesteld. Alle fracties onderschreven de duurzaamheidsvisie en waren blij met de inbreng van veel burgers en bedrijven. Duurzaamheid is in ieders belang en ieders verantwoordelijkheid. In hun betoog vroegen fracties om accenten. De VVD vroeg aandacht voor veiligheid in het uitvoeringsprogramma. D66 wil voortaan in alle raadsvoorstellen een duurzaamheidsparagraaf. PvdA en D66 voegen aandacht voor duurzaam inkopen door de gemeente. D66 zal bij de perspectievennota de raad proberen te bewegen nu al geld beschikbaar te stellen voor duurzaamheid. Breeduit werd gevraagd om tussentijdse evaluaties. Wethouder Van Agtmaal beloofde dat vanwege de dynamiek iedere twee jaar te doen.

Groenbeleidsplan 2017

Er was geen inhoudelijke discussie over het groenbeleidsplan. ABZ diende samen met CDA en VVD een amendement in om één perceel uit de lijst te verkopen groen te halen. Dat was voor D66, AKT en de PvdA reden om uitstel van behandeling te vragen. Zij wilden zich eerst oriënteren op een verzoek van een inwoner het amendement in te trekken. ABZ, CDA en VVD besloten in meerderheid het voorstel te behandelen. Om deze reden waren D66, AKT en de PvdA en één lid van de VVD fractie tegen het amendement en het voorstel.

Vaststellen plan ter optimalisatie van de afvalinzameling in Woensdrecht

De VVD diende samen met CDA, ABZ, PvdA, AKT een amendement in. In het amendement, wat later ook door D66 werd gesteund, bepaalde de raad dat er in 2019 een brede evaluatie en onderzoek naar alle mogelijkheden voor afvalinzameling moet komen. Daarnaast wil de raad op zijn vroegst in 2019 tarieven voor de inzameling van restafval aanpassen. Het college stelde voor dat in 2018 al te doen. D66 besprak haar dilemma met de fracties: zij zijn bang dat het nu invoeren van ondergrondse containerparkjes de keuzes voor de toekomst te veel vastlegt. Met een kleine aanpassing van het amendement nam de raad het optimalisatieplan unaniem aan.

Begrotingen 2018 voor de ISD Brabantse Wal en de Belastingsamenwerking West-Brabant

De raad nam het voorstel van het college om bij beide begrotingen zienswijzen in te dienen over. Bij de ISD spraken fracties hun bezorgdheid uit over de groei van het aantal bijstandscliënten. De PvdA vroeg specifiek aandacht voor de mogelijkheid om over de grens te werken. Een andere reden voor bezorgdheid is de sterke stijging van de werkingskosten. CDA, VVD en AKT merkten op dat die niet in verhouding staat tot de stijging van het aantal cliënten. Een aangepaste begroting komt begin 2019 terug op de agenda. Dan zijn onderzoeken naar de toerekening van kosten en de kostenverdeelsleutel tussen Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen afgerond.

Aanpassing van het Reglement van orde voor de raad en de Verordening op de Opinieraden

ABZ diende samen met CDA en VVD een amendement in. Zij willen vasthouden aan het principe dat een fractie in een van de Opinieraden altijd tenminste door één gekozen raadslid wordt vertegenwoordigd. D66 vroeg het amendement aan te houden. Zij pleitten voor ruimte om te experimenteren tot de verkiezingen van 2018 en dan op basis van de ervaring een besluit te nemen. AKT opperde een uitzondering maken voor eenmansfracties. Beide verzoeken werden niet gehonoreerd door de indieners van de amendement. Het amendement werd na hoofdelijke stemming aangenomen met tegenstemmen van D66 en de PvdA. PvdA en D66 stemden ook tegen de Verordening op de Opinieraden. Het reglement van orde voor de raad werd unaniem vastgesteld.

Pagina opties