Hoe wordt het gemeentelijk vastgoed de komende jaren beheerd? (29-11-2021)

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs het ‘Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gebouwenbeheer 2022-2025’ vastgesteld. In dit document staat geregeld hoe we de komende jaren omgaan met het gemeentelijk vastgoed. Deze gebouwen hebben vaak een maatschappelijke functie en moeten natuurlijk functioneel en veilig zijn.

Gemeentelijk vastgoed
Clubhuizen, buurthuizen, huisvesting van culturele instellingen, grenspalen en -stenen, kunstwerken en de gebouwen waar de gemeente zelf in gehuisvest is. Dit valt allemaal onder gemeentelijk vastgoed.

Conditieniveau
Uitgangspunt van het MJOP 2022-2025 is om het huidige conditieniveau te handhaven bij het vastgoed.

Wie doet het onderhoud
Op het moment doet voornamelijk de gemeente het onderhoud van het vastgoed. Steeds vaker zien we echter ook dat de beheerder hierin een grotere rol krijgt. Dit kan door (light) te privatiseren. Zo hebben we met voetbalvereniging ODIO een privatiseringstraject doorlopen, waardoor het clubgebouw nu eigendom van de vereniging is. Ook met tennisvereniging Mattemburgh doorlopen we een dergelijk traject voor het sportpark. Bij light privatiseren wordt een deel van de onderhoudstaken en verantwoordelijkheden overgedragen aan de gebruiker. De gemeente blijft eigenaar, maar de gebruiker neemt het klein onderhoud op zich. 

Multifunctionele centra
Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “Het voordeel van privatisering light is dat de gebruiker dit op een efficiëntere en kostenbesparende manier kan uitvoeren en meer zelf kan beslissen. Na de huurharmonisatie bij de multifunctionele centra in onze gemeente, is nu een traject opgesteld om tot privatiseren light te komen. De beheerders staan hier positief tegenover.”

Verduurzamen
Als gemeente vinden we verduurzaming van het vastgoed ook erg belangrijk. Tijdens het reguliere onderhoud voeren we dit steeds wat verder in. Medio 2022 zal een duurzaamheidsinvestering aangevraagd worden, zodat groot onderhoud gecombineerd kan worden met verduurzaming. Voorbeelden hiervan zijn de vervanging van de cv-ketels in het gemeentehuis door warmtepompen en het vervangen van de dakbedekking bij MFC de Drieschaar, de Kloek en de Biezen, gecombineerd met het leggen van zonnepanelen. Indien verenigingen zelf duurzaamheidinvesteringen willen uitvoeren, dan is dit mogelijk. Hiervoor kan ook een lening bij de gemeente afgesloten worden. Tennisvereniging de Meet en voetbalvereniging WVV hebben hier al eerder gebruik van gemaakt.

Impact Covid
Covid heeft een grote impact op onze samenleving en zo ook op het gemeentelijk vastgoed. De huurders hebben het gebouw lange tijd niet kunnen gebruiken, er was inkomstenderving, maar de vaste lasten liepen wel door. Wethouder Van Agtmaal: “We hebben de huurders een huurcompensatie toegekend tijdens de lockdown periodes”. Ook de multifunctionele centra hebben inkomstenverlies, doordat zij lange tijd gesloten zijn geweest. Dit zal effect hebben op de jaarrekening en daarmee op de exploitatiebijdrage vanuit de gemeente. Wethouder Van Agtmaal: “De coronacrisis is nog niet voorbij en daarom blijven we hierover contact houden met de gebruikers van het gemeentelijk vastgoed”. 

Vervolg
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het meerjarenonderhoudsplan 2022-2025. Hierin is €314.000 extra opgenomen op het totale onderhoudsbudget van €1.601.955. Dit document zal nu ter besluitvorming voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Na de besluitvorming gaan we in gesprek met verschillende gebruikers om uitleg te geven over het uitvoeringsprogramma.

Pagina opties