Huisvesting van arbeidsmigranten in onze gemeente (11-06-2019)

Dit item is verlopen op 11-07-2019.

Op termijn minder in woonwijken, sturing op huisvesting in hotels en pensions

Arbeidsmigranten zijn van groot belang voor onze economie en leveren een positieve bijdrage aan onder andere de bevolkingsomvang en het voorzieningenniveau. Huisvesting van arbeidsmigranten in woonhuizen kan echter wel een effect hebben op woonwijken, zeker wanneer het gaat om een onevenredig groot aantal woonhuizen dat verhuurd wordt aan arbeidsmigranten en in een samenstelling die geen huishouden vormt. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom onlangs besloten om de gemeenteraad voor te stellen het huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten zodanig aan te passen dat huisvesting in woonhuizen op termijn zal afnemen en huisvesting in hotels en pensions zal bevorderen.

Arbeidsmigranten zijn nodig

Wethouder De Waal: “Laten we duidelijk zijn, arbeidsmigranten zijn welkom in de gemeente Woensdrecht. Sterker nog, ze zijn nódig voor onze economie. Ze voorzien in de grote vraag naar personeel in diverse bedrijfstakken. Het is echter wel goed om na te denken over de huisvesting van deze mensen.” Arbeidsmigranten geven tijdens hun verblijf in onze gemeente ook geld uit. Daarnaast leveren zij een positief effect op onder andere de bevolkingsomvang.

Huisvestingsbeleid arbeidsmigranten

Huisvesting van arbeidsmigranten is geen nieuw fenomeen, maar we zien wel een toename in het aantal arbeidsmigranten. In combinatie met ontwikkelingen en ervaringen van de afgelopen jaren gaf dit aanleiding om het huisvestingsbeleid op onderdelen te wijzigen. Momenteel vindt huisvesting van arbeidsmigranten plaats in woonhuizen, op recreatieparken en in hotels/pensions. Per woonvorm zullen we huisvesting van arbeidsmigranten behandelen:

Huisvesting arbeidsmigranten in woonhuizen

Bij huisvesting in woonhuizen zien we dat er een aantal straten in de gemeente te maken hebben met een onevenredig groot aantal woonhuizen dat wordt verhuurd aan arbeidsmigranten. Het punt hiermee is dat arbeidsmigranten vaak niet als huishouden fungeren en de groep een steeds veranderende samenstelling heeft. De interactie met de omgeving is hierdoor nihil, evenals de investeringen die door de bewoners aan de woning of directe omgeving gedaan worden. De binding met de woning en omgeving is er niet zoals dit wel bij een gevestigd huishouden is. Dit kan een negatieve invloed kan hebben op de sociale cohesie in een buurt waar veel huizen aan arbeidsmigranten worden verhuurd. Het aantal arbeidsmigranten in een woning overstijgt daarnaast ook vaak de gemiddelde huishoudengrootte en de samenstelling en levensstijl verschillen vaak van dat van gevestigde huishoudens. Ook kan de parkeerdruk behoorlijk toenemen in een woonwijk.

Wethouder De Waal: “Deze argumenten zijn voor ons reden om ervoor te zorgen dat huisvesting van arbeidsmigranten in woonhuizen zodanig wordt gereguleerd dat deze aansluit bij het lokale woon- en leefklimaat”. Het aantal arbeidsmigranten in woonhuizen zal daarom teruggebracht worden tot twee per woonhuis. Wethouder De Waal: “Dit sluit beter aan bij de gangbare huishoudengrootte. Een gemiddeld huishouden bestaat namelijk uit 2,2 personen, doorgaans bestaande uit alleenstaanden (met of zonder kinderen) of partners (met of zonder kinderen). Bij huisvesting van arbeidsmigranten hebben we het soms over bewoning tot acht personen per woning”.

Huisvesting op recreatieparken

In onze gemeente worden arbeidsmigranten op grote schaal gehuisvest op de recreatieparken Familyland (Hoogerheide) en Hazeduinen (Putte). Het huisvesten van arbeidsmigranten op recreatieparken leidt niet/nauwelijks tot problemen. Bij de ontwikkeling van de parken is immers al rekening gehouden met de (ruimtelijke) impact van het bieden van een nachtverblijf aan een groot aantal gasten en daarnaast is er ook actief beheer. Het is echter wel in strijd met de huidige bestemmingsplannen, omdat arbeidsmigranten de recreatiewoningen niet bewonen met een recreatief doel. Samen met de parken is dan ook een plan opgesteld om de parken aantrekkelijker te maken voor recreatieve bezoekers. De samenwerking hierin is prettig en de parken doen investeringen. Het streven is om het aantal arbeidsmigranten op de parken binnen een periode van 10 jaar te verminderen tot maximaal 50% en het recreatieve verhuur te vergroten met 50%.

Huisvesting in hotels en pensions

Net als bij recreatieparken is er bij huisvesting van arbeidsmigranten in hotels of pensions actief beheer en bij de bouw is er rekening gehouden met het huisvesten van een groot aantal gasten op deze locatie. De ervaring leert dan ook dat dit weinig tot geen problemen geeft én daarnaast is het in overeenstemming met de geldende bestemmingsplannen. Kamerverhuur door hotels en pensions hoeft namelijk niet gebonden te zijn aan recreatief gebruik.

Wethouder De Waal: “De aanpassingen in het huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten in woonwijken en op recreatieparken zullen er op termijn voor zorgen dat er op een andere wijze moet worden voorzien in de huisvesting van deze mensen. Bovendien verwachten we de komende jaren een voortzetting in de groei van het aantal arbeidsmigranten. Er wordt dan ook aan de gemeenteraad voorgesteld om deze huisvesting volledig te laten plaatsvinden in daarvoor bestemde hotels en pensions.”

Kanttekeningen

  • De effecten van de maatregelen zullen voor bestaande situaties niet meteen tot verandering leiden, omdat verleende ontheffingen in stand blijven en bestaande situaties onder het overgangsrecht van de bestemmingsplannen vallen.
  • Bij de huisvesting van arbeidsmigranten in woonhuizen moet opgemerkt worden dat de beperking van maximaal 2 personen per woonhuis alleen geldt voor arbeidsmigranten die geen huishouden vormen. Voor arbeidsmigranten in gezinssamenstelling gelden er geen beperkingen.
  • De gemeente Woensdrecht staat open voor initiatieven voor nieuwbouw en uitbreiding van hotels en pensions ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten, maar ze moeten uiteraard planologisch op een goede manier inpasbaar zijn en er moet goed centraal actief beheer zijn.

Pagina opties