Jaarrekening 2017 toont een surplus van € 793.488,- (06-06-2018)

Dit item is verlopen op 06-07-2018.
Afbeelding: Wethouder Kielman bij de presentatie van de Jaarrekening over 2017

FINANCIËN GEMEENTE WOENSDRECHT OP ORDE

Woensdagmiddag presenteerde de nieuwe wethouder Financiën Henk Kielman de jaarcijfers 2017. Een week na zijn aanstelling meldde de wethouder, dat het positieve financiële resultaat over 2017 totaal € 793.488,- bedraagt, hetgeen ruim € 0,5 miljoen hoger is dan begroot.

Wethouder Henk Kielman: “Doordat voor 2017 scherp begroot is, wijkt het werkelijke financiële resultaat slechts in beperkte mate af van de begroting. We krijgen een steeds beter zicht op de bestandsgrootte van het aantal te verwachten cliënten binnen het sociaal domein. De verschillen ten opzichte van de begroting voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn met een voordelig saldo van € 350.000,- beperkt. Daartegenover stonden hogere uitgaven dan begroot voor jeugdzorg van nagenoeg dezelfde omvang.
Het gemeentelijke beleid blijft er op gericht, dat iedereen die zorg nodig heeft, deze ook daadwerkelijk krijgt.”

De jaarrekening 2017 sluit daarnaast positief vanwege een aantal voordelige resultaten. Meevallers zijn gerealiseerd op met name de winstneming op het grondexploitatieproject De Hoef van € 172.000,-, de opbrengsten aan grondverkoop en leges van € 334.000,- en tenslotte ruim € 350.000,- aan meevallers aan ontvangen projectsubsidies.

Nadelige effecten op het financiële resultaat hadden de liquidatie van de Regionale Milieu Dienst West-Brabant (RMD), het negatieve resultaat op de afvalverwerking en afvalinzameling en uitgestelde investeringsuitgaven en onttrekkingen aan reserves van totaal € 335.000,-.

Wethouder Kielman: ”het voorgaande college heeft de ambities uit het coalitieakkoord en in het verlengde daarvan het collegewerkprogramma in gang gezet of afgerond. Het is aan ons nieuwe college om deze lijn door te zetten.”

De jaarrekening 2017 wordt op 5 juli behandeld in de gemeenteraad.

Stand raming exploitatieresultaat per 1 januari 2017 € 267.661
Lagere lasten WMO, bijstand en onderwijs € 349.898
Hogere lasten Jeugd € -345.564
Winstneming grondexploitatie en hogere baten leges € 506.259
Afrekening subsidie project Scheldeweg en exploitatiebijdrage project Icares € 350.864
Hogere lasten aan onderhoud gebouwen en afvalinzameling € -163.044
Afwikkeling RMD en afrekening 2017 met Veiligheidsregio € -60.247
Saldo budgetoverheveling, uitgestelde investeringen en onttrekkingen reserves € -112.339
Werkelijk exploitatieresultaat 2017 € 793.488

Pagina opties