Nieuwe wet voor verplichte psychische hulp (17-12-2019)

Dit item is verlopen op 17-01-2020.

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. Als iemand een ernstig gevaar vormt voor zichzelf of een ander en dringend psychische hulp nodig heeft, maakt de nieuwe wet meer mogelijk dan alleen een gedwongen opname. Er komt meer ruimte voor zorg op maat en de inspraak voor degene die behandeld wordt en diens familie wordt groter. Bij acuut gevaar voor de persoon zelf of diens omgeving kan er dag en nacht een melding worden gedaan bij het meldpunt crisiszorg, via telefoonnummer 0800-5099.

De Wvggz vervangt per 1 januari 2020 samen met de Wet Zorg en Dwang (Wzd) de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). De nieuwe wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Woensdrecht geeft samen met 15 andere West-Brabantse gemeenten uitvoering aan de wet.

Verplichte zorg op maat

Verplichte zorg is zeer ingrijpend en wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan. Een verplichte opname in een instelling is tot nu toe de enige mogelijkheid om hulp te bieden. De nieuwe wet maakt het mogelijk om verplichte zorg buiten een GGZ-instelling te laten plaatsvinden. Als de situatie het toelaat, zou het toedienen van verplichte medicatie of het uitoefenen van toezicht op betrokkene ook poliklinisch of bij iemand thuis gegeven kunnen worden. Portefeuillehouder Lars van der Beek: “Er kan nu veel meer gekeken worden naar een passende behandeling, samen met de betrokkene en diens familie.”

Crisismaatregel

In geval van een crisis, is het nodig om snel te handelen. Er kan dan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. De burgemeester is bevoegd om een dergelijke crisismaatregel af te kondigen. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. Burgemeester Adriaansen: “Als de veiligheid in het geding is van een persoon of mensen in de omgeving moet er soms snel geschakeld kunnen worden. Om dit proces snel en zorgvuldig te kunnen doorlopen, werken we nauw samen met partners zoals het OM en de GGZ.”

Pagina opties