Nix18: ook in 2019 (27-12-2018)

Dit item is verlopen op 27-01-2019.

De doelstelling van de campagne NIX18 van de rijksoverheid is duidelijk: geen alcohol vóór het 18e levensjaar. Het helpt als ouders dit onderwerp tijdig bespreekbaar maken op een goed moment. De decembermaand bijvoorbeeld. Aandacht voor het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren blijft nodig. Woensdrecht steekt het komende jaar in op de combinatie van preventie en handhaving en voorlichting en activiteiten voor jongeren, ouders én alcoholverstrekkers.

Dit staat in het uitvoeringsplan ‘Preventie en handhaving alcohol Brabantse Wal 2018 t/m 2021’, dat het college onlangs heeft vastgesteld. Jaarlijks wordt er een activiteitenschema opgesteld om alcoholgebruik onder jongeren tot 23 jaar terug te dringen en af te dwingen dat de verkrijgbaarheid van alcohol voldoet aan de wet- en regelgeving.

Gezondheidsschade

Een screening van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD laat zien dat in Woensdrecht zo’n 20% van de 13-jarigen alcohol drinkt. In zo’n 14 gevallen valt dit in de klasse ‘problematisch gebruik’. Van der Beek: “Het advies is om geen alcohol te gebruiken voor het 18e levensjaar. Dat is niet voor niks. Alcohol op jonge leeftijd is niet gezond. Het kan schade opleveren aan hersenfuncties, waardoor geheugenproblemen optreden en het leer- en concentratievermogen afneemt. We zien dat dit door kan werken in andere problemen: de kans op bijvoorbeeld vroegtijdig schoolverlaten, een verkeersongeval of onveilige seks neemt toe. Net als agressief gedrag op latere leeftijd.”

Voorlichting en preventie

De gemeente werkt samen met ketenpartners als Novadic-Kentron, GGD, jongerenwerkers, vergunningverleners en toezichthouders om het alcoholgebruik terug te dringen. Er wordt ingezet op voorlichting en preventie richting jongeren en hun ouders maar ook scholen, sportverenigingen en alcoholverstrekkers worden betrokken.
Komend jaar wordt tijdens de pilot ‘The Wasted Walk’ een alcoholbril ingezet, zodat jongeren zelf kunnen ervaren wat een paar glazen alcohol doet met het  gezichtsvermogen, concentratie en evenwicht. Dit gebeurt in schoolverband maar ook op andere momenten wordt het onderwerp bespreekbaar gemaakt, bijvoorbeeld tijdens een jongereninloop of tijdens contactmomenten met de jongerenwerker.

Met het project ‘Happy ouders’ worden ouders van leerlingen uit de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs op een ludieke manier geïnformeerd over ‘veilig uitgaan’. Het plan is om een voorlichting in de vorm van een kroegentocht te organiseren om ouders te bereiken die normaal gesproken niet naar een voorlichtingsbijeenkomst komen.

Confronteren

In de gevallen waar het toch mis gaat en jongeren betrokken zijn bij een incident, staat confronteren centraal in de nazorg. Naast gesprekken kunnen hier ook opnames met een bodycam voor ingezet worden, spreken jongeren met hulpverleners of krijgen ze de opdracht een excuusbrief te schrijven. Dit maakt deel uit van een traject om herhaling te voorkomen.

Handhaving

Ook alcoholverstrekkers vormen een doelgroep van het uitvoeringsprogramma. Hoewel de wet- en regelgeving stelt dat alcohol alleen verkocht of geschonken mag worden boven de 18 wordt dit in de praktijk niet altijd nageleefd. In 2017 zijn er 10 overtredingen geconstateerd in de gemeente Woensdrecht. Ook in het nieuwe jaar worden controles uitgevoerd op naleving van de Drank- en Horecawet. Ook is er aandacht voor voorlichting en preventie, bijvoorbeeld rondom evenementen.

Sociale omgeving

Van der Beek: “Het is te simpel om alleen naar jongeren zelf te wijzen als het gaat om (overmatig) alcoholgebruik. Ook de sociale omgeving speelt hierin een rol. Ouders, vrienden, scholen, sportverenigingen en alcoholverstrekkers kunnen allemaal bijdragen aan verantwoord omgaan met alcohol. Iedereen kan dus zijn bijdrage leveren in het belang van onze jeugd!”

Pagina opties