Positief financieel beeld voor 2020 en volgende jaren (29-06-2020)

Dit item is verlopen op 05-09-2020.
Afbeelding: briefgeld in euro's

Maandag 29 juni presenteerde wethouder Henk Kielman de Perspectievennota voor 2020-2024. Met deze nota stelt het college aan de raad een kader voor voor de uitwerking van de begroting. Voor 2020 en volgende jaren voorziet het college positieve cijfers. De financiële consequenties van de meicirculaire van het Rijk zijn daarin meegenomen. De Perspectievennota wordt op 3 september in de raad behandeld.

Perspectievennota 2020-2024

Jaarlijks wordt voor het volgend begrotingsjaar, de Perspectievennota door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin worden de belangrijkste ontwikkelingen, de beleidsvoornemens en -wensen aan de raad voorgelegd. Met de Perspectievennota wordt richting gegeven aan de begroting die in het najaar door de raad wordt vastgesteld.

Wethouder Kielman: “Uitgangspunten hierbij zijn, dat de begroting meerjarig sluitend dient te zijn, dat een sluitende begroting niet wordt gerealiseerd door inzet van de algemene reserve en dat de weerstandsratio minimaal 1,4 blijft bedragen.”

“De Perspectievennota 2020-2024 biedt een sober meerjarenperspectief waarbij de beleidsmatige doelstellingen zoals het college die heeft geformuleerd in zijn collegewerkprogramma, worden gecontinueerd, inclusief de te formaliseren financiële besluiten en de financiële gevolgen van de meicirculaire 2020. Het college kiest voor een behoudende koers, zowel inhoudelijk als financieel. We leven momenteel in onzekere tijden.
Structureel zijn we als gemeente verplicht goede zorg aan onze inwoners te bieden, en dat willen we ook, maar de bijdragen daarvoor van de overheid zijn structureel niet toereikend. Daarnaast zijn er incidentele risico’s. Denk hierbij aan de stikstof restricties vanaf mei 2019 die een negatieve invloed hebben op onze legesinkomsten en nu komt daar de coronacrisis nog eens bovenop. Daarnaast wil de rijksoverheid de algemene uitkering aan gemeenten herijken vanaf 2022. Zoals het er nu naar uitziet is dat nadelig voor kleine gemeenten.

Dat betekent dat we bewuste keuzes maken voor uitvoering en investeringen. Bewust betekent: risico’s en prioriteiten goed in beeld hebben en mede daardoor waar nodig projecten anders doen, niet uitvoeren of toch wel investeren. Tevens betekent dit dat het college, samen met de raad, zorgvuldige monitoring en afstemming noodzakelijk acht.
Goede afspraken en communicatie over de gemeentelijke financiën is in deze periode vol onzekerheden - corona, herijking van het gemeentefonds - van groot belang. Uitgangspunt blijft immers het aanbieden van een structureel sluitende programmabegroting met een sluitend meerjarenperspectief, waarbij de weerstandsratio groter dan 1.4 blijft”, aldus Kielman.

Het saldo dat we nu voorzien voor dit jaar en de komende jaren is weergegeven in de tabel. Dit saldo is opgebouwd uit de beschikbare middelen in de begrotingen 2020-2024 minus de financiële verplichtingen en alle uitgaven zowel structureel als incidenteel. In dit saldo zijn wel de gevolgen van de meicirculaire 2020 verwerkt, maar niet de gevolgen van de coronacrisis.

Meerjarig saldo 2020 2021 2022 2023 2024
€ 16.063 € 78.657 € 167.982 € -168.990 € 15.781

Stand meerjarig perspectief van begrotingssaldo 2020-2024 (inclusief de gevolgen van de mei circulaire 9 juni 2020)

Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat over de totale periode van bovenstaand meerjarenperspectief sprake is van een sluitende begroting. Uit het overzicht blijkt evenwel dat per jaar sprake is van fluctuaties zowel in positieve als in negatieve saldi.
Het saldo over de gehele periode 2020 – 2024 bedraagt € 109.483. Hiermee geeft het college bij de uitvoering van haar collegewerkprogramma invulling aan de door haar gestelde financiële kaders van een sluitend meerjarenperspectief.

Pagina opties