Positief financieel beeld voor 2021 en volgende jaren (10-06-2021)

Donderdag 10 juni presenteerde wethouder Henk Kielman de Perspectievennota voor 2021-2025. Met deze nota stelt het college aan de raad een kader voor voor de uitwerking van de begroting. Voor 2021 en volgende jaren voorziet het college positieve cijfers. De financiële consequenties van de meicirculaire van het Rijk zijn daarin meegenomen. De Perspectievennota wordt op 8 juli in de raad behandeld.

Jaarlijks wordt voor het volgend begrotingsjaar, de Perspectievennota door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin worden de belangrijkste ontwikkelingen, de beleidsvoornemens en -wensen aan de raad voorgelegd. Met de Perspectievennota wordt richting gegeven aan de begroting die in het najaar door de raad wordt vastgesteld.

Wethouder Kielman: “Uitgangspunten hierbij zijn, dat de begroting meerjarig sluitend dient te zijn, dat een sluitende begroting niet wordt gerealiseerd door inzet van de algemene reserve en dat de weerstandsratio minimaal 1,4 blijft bedragen.”

“De Perspectievennota 2021-2025 biedt een sluitend meerjarenperspectief waarbij de beleidsmatige doelstellingen zoals het college die heeft geformuleerd in zijn collegewerkprogramma, worden gecontinueerd, inclusief de te formaliseren financiële besluiten en de financiële gevolgen van de meicirculaire 2021. Het college kiest voor een behoudende koers, zowel inhoudelijk als financieel. We leven momenteel in onzekere tijden.
Structureel zijn we als gemeente verplicht goede zorg aan onze inwoners te bieden, en dat willen we ook, maar de bijdragen daarvoor van de overheid zijn structureel niet toereikend. Daarnaast zijn er ook incidentele risico’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan herijking gemeentefonds, de stikstof restricties die een negatieve invloed hebben op onze legesinkomsten en de coronacrisis.
Dat betekent dat we bewuste keuzes maken voor uitvoering en investeringen. Bewust betekent: risico’s en prioriteiten goed in beeld hebben en mede daardoor waar nodig projecten anders doen, niet uitvoeren of toch wel investeren. Tevens betekent dit dat het college, samen met de raad, zorgvuldige monitoring en afstemming noodzakelijk acht.
Goede afspraken en communicatie over de gemeentelijke financiën is in deze periode vol onzekerheden van groot belang. Uitgangspunt blijft immers het aanbieden van een structureel sluitende programmabegroting met een sluitend meerjarenperspectief, waarbij de weerstandsratio groter dan 1.4 blijft”, aldus Kielman.

Het saldo dat we nu voorzien voor dit jaar en de komende jaren is weergegeven in de tabel. Dit saldo is opgebouwd uit de beschikbare middelen in de begrotingen 2021-2025 minus de financiële verplichtingen en alle uitgaven zowel structureel als incidenteel. In dit saldo zijn wel de gevolgen van de meicirculaire 2021 verwerkt.

Meerjarig saldo 2021 2022 2023 2024 2025
€ 764.476 € 683.070 -/-€182.453 € 84.892 € 342.821

Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat over de totale periode van bovenstaand meerjarenperspectief sprake is van een sluitende begroting met uitzondering van 2023. Uit het overzicht blijkt evenwel dat per jaar sprake is van fluctuaties zowel in positieve als in negatieve saldi. Met deze cijfers geeft het college bij de uitvoering van haar collegewerkprogramma invulling aan de door haar gestelde financiële kaders van een sluitend meerjarenperspectief.

Pagina opties