Positief meerjarenperspectief voor Woensdrecht (09-10-2019)

Dit item is verlopen op 09-11-2019.
Afbeelding: bankbiljetten

Alertheid en flexibiliteit blijven het devies

Woensdag 9 oktober presenteerde wethouder Henk Kielman de programmabegroting 2020-2023. Woensdrecht is een financieel gezonde gemeente: de programmabegroting laat meerjarig positieve cijfers zien, met daarnaast een solide weerstandsvermogen. Daarmee is het gemeentelijk huishoudboekje structureel op orde. Bovendien kan Woensdrecht vanaf 2020 fors meer middelen vanuit het Rijk tegemoet zien. Wel past een waarschuwing voor het rekeningresultaat 2019. Dat toont - met name vanwege temporisering van projecten en tegenvallende rijksmiddelen - een negatief saldo.

Programmabegroting 2020-2023

Wethouder Henk Kielman: “De systematiek van strak begroten werpt zijn vruchten af. Het zorgt ervoor dat we de ambities uit het collegewerkprogramma met de beschikbare middelen kunnen uitvoeren. Wel zien we steeds meer invloed van autonome ontwikkelingen, waardoor continue alertheid en monitoring geboden is. We hebben niet alles zelf in de hand. Dat betekent dat je, daar waar het kan, flexibiliteit, daadkracht en creativiteit moet koesteren. En zelfs dan zijn keuzes onvermijdelijk. De toekenning van structurele middelen vanuit het Rijk is natuurlijk een welkome financiële impuls, zeker gezien de opgaven welke ons nog resten. Omdat de ervaring leert dat de algemene uitkering een wisselend effect op onze gemeentelijke begroting heeft blijft het raadzaam zorgvuldig doordachte keuzes te maken in ons streven naar een blijvend solide en financieel gezonde gemeente.”

Prognose rekeningresultaat 2019

Vanwege voorziene temporisering van de inkomsten uit onze projecten (o.a. ten gevolge van de PAS-problematiek) blijft een belangrijke basis voor onze inkomstenstroom achter bij eerdere verwachtingen. Dat beïnvloedt de prognose van het rekeningresultaat. Samen met, op basis van de septembercirculaire, tegenvallende toekenning van rijksmiddelen in 2019, leidt dit er toe dat voor het huidige begrotingsjaar een negatief saldo wordt voorzien.
Wethouder Kielman: “Hier geldt dat onvoorziene, autonome ontwikkelingen ons zicht op een positief saldo doorkruisen. Het college zal er, binnen de mogelijkheden, in het vierde kwartaal echter nog alles aan proberen te doen om begrotingsjaar 2019 toch met een positief rekeningresultaat te kunnen afsluiten.”

Stand meerjarig perspectief van begrotingssaldo 2019-2023
(incl. gevolgen Septembercirculaire)

Overzicht begrotingssaldo 2019-2023 2019 2020 2021 2022 2023
Financieel perspectief na Meicirculaire 2019 € 18 € 112 € 268 € 41 € 306
Consequenties besluitvorming en begrotingsactualisatie € -65 € -146 € -275 € -35 € -216
Stand na zomerreces € -47 € -34 € -7 € 6 € 90
Septembercirculaire € -160 € 163 € 465 € 534 € 461
Geactualiseerd financieel perspectief € -207 € 129 € 458 € 540 € 551

(alle bedragen x € 1.000)

Wethouder Kielman: ”Het college is voortvarend aan de slag met de ambities uit het collegewerkprogramma. Ook blijft het alert op ontwikkelingen die op ons af komen: zowel ten aanzien van beleidsmatige als financiële consequenties. De mate van invloed op onze (structurele) baten en lasten is iets waar we, samen met de raad, continu aandacht voor moeten blijven hebben. Alleen op die manier zijn ambities verenigbaar met de vereisten aan en uitgangspunten van een financieel gezonde gemeente.”

Investeringen

Voor 2020 is een totaal aan investeringen begroot van € 3,4 miljoen. De grootste investeringsuitgaven voor 2020 betreffen de verharding en fundering van de Demerstraat te Huijbergen (€ 260.000) en de diverse uitvoerings- en onderhoudsprogramma’s voor wegbeheer (€ 980.000), rioolbeheer (€ 1,16 miljoen), renovatie openbare verlichting (€ 360.000), gebouwenbeheer (€ 467.000) en vervanging en onderhoud materieel (€ 176.000).

Gemeentelijke belastingen

De inkomstenkant van de gemeentelijke begroting maakt onderdeel uit van de jaarlijkse discussie met de raad over gewenste ambities, effecten en resultaten. Voor 2020 worden de belastingtarieven uitsluitend verhoogd met inflatiecorrectie. Daarnaast wordt met het progressieve tarief voor de afvalstoffenheffing invulling gegeven aan ‘de vervuiler betaalt’. Tot slot wordt in 2020 voor het laatste jaar nog een kleine verlaging in het tarief voor de hondenbelasting doorgevoerd.

De programmabegroting 2020 e.v. wordt op 7 november aanstaande behandeld in de gemeenteraad.

Pagina opties