Samen sterk voor gezondheid (09-03-2020)

De colleges van de gemeente Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen hebben akkoord gegeven op het uitvoeringsplan volksgezondheid. In dit plan staat beschreven welke doelstellingen op Brabantse Wal-niveau nagestreefd worden en welke activiteiten ondernomen worden om de gewenste resultaten te bereiken. “Gezondheid is iets persoonlijks maar ook iets waar mensen niet alleen in hoeven staan“, aldus de portefeuillehouders.

Gezondheid wordt benaderd als een breed begrip. Het is het omgaan met de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven en de mogelijkheid om daar zelf regie op te voeren. We noemen dat ook wel positieve gezondheid. Dat betekent dat er meer oog is voor de samenhang tussen lichamelijk functioneren, het mentaal welbevinden en de invloed die dat heeft op meedoen in de maatschappij.
Als mensen aan de slag gaan op één van die fronten, ontstaan er vaak ook effecten op de andere gezondheidsdimensies. Hier kunnen gemeenten samen met partners als GGD West-Brabant, Thuiszorg West-Brabant, WijZijn Traverse Groep, Novadic Kentron en TanteLouise een bijdrage leveren aan de gezondheid en gezondheidsbeleving van mensen.

Doelstellingen

Het beleidsplan Sociaal Domein Brabantse Wal 2019 t/m 2021 is het uitgangspunt voor het uitvoeringsplan op het deelgebied Volksgezondheid. De doelstellingen die daarin zijn geformuleerd zijn tweeledig:

 • het bevorderen van een gezonde leefstijl en vitaliteit
  met als subdoelstellingen het voorkomen en verminderen van overgewicht, roken, (schadelijk) alcoholgebruik en drugsgebruik
 • het bevorderen van de psychische gezondheid
  met als subdoelstellingen preventie van depressie en eenzaamheid en overige psychische problemen

Totstandkoming

Vorig jaar zijn de partners al gestart met activiteiten die bijdragen aan deze doelstellingen. Tegelijkertijd zijn er cijfers verzameld uit diverse onderzoeken (zoals de ouderenmonitor en de screening in de tweede klas van het voortgezet onderwijs). Deze input en een werkconferentie met de partners in september 2019 zijn gebruikt om tot het uitvoeringsplan te komen.

Activiteiten

Activiteiten die de partijen gaan uitvoeren, zijn naast de wettelijk basistaken (zoals jeugdgezondheidszorg), ook zogenaamde plustaken op het gebied van bijvoorbeeld preventie. Verder wordt er geïnvesteerd in een stevig netwerk en goede samenwerking tussen de diverse partijen. Ook deskundigheidsbevordering maakt deel uit van het uitvoeringsplan om signalen tijdig te herkennen. Voorlichting en preventie richt zich soms op specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld een uitleg aan statushouders hoe de gezondheidszorg in Nederland werkt. Of is gericht op deelgebieden, zoals het ondernemen van stappen richting een rookvrije generatie in 2040 of het stimuleren van een ‘gezonde (basis)school’.

Per gemeente

De meeste activiteiten worden in alle Brabantse Wal gemeenten ingezet. Daarnaast worden er per gemeenten accenten gelegd die passen bij de lokale situatie. De opvallendste resultaten die in het onderzoek naar voren kwamen in Woensdrecht leest u hieronder.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de drie Brabantse Wal-gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht.
Woensdrecht

Opvallend in de cijfers van Woensdrecht:

 • overgewicht: vooral de leeftijdscategorie 65-plussers valt hier op. Ook bij volwassenen tussen de 19 en 65 jaar neemt het aantal mensen met overgewicht toe. Onder jongeren daalt het aantal (middelbare) scholieren met overgewicht juist.
 • roken: de laatste twee jaar neemt het aantal rokers in de tweede klas van het voortgezet onderwijs toe. Onder 19-65-jarigen is de laatste vier jaar juist een aanzienlijke daling te zien.
 • alcohol: 1/5 van de leerlingen uit de tweede klas middelbaar onderwijs drinkt wel eens alcohol. Het aantal zware drinkers onder volwassenen (19-65 jaar) laat al jaren een dalende lijn zien. Ook onder 65-plussers is de laatste vier jaar een daling geconstateerd tot onder het Brabantse Wal- en West-Brabantse gemiddelde.
 • drugs: hoewel cijfers over drugsgebruik vaak weinig betrouwbaar zijn, lijkt drugsgebruik in de tweede klas van het voortgezet onderwijs wel een item in de gemeente Woensdrecht.
 • psychisch: de afgelopen vier jaar is het percentage volwassenen (19-65 jaar) dat zich psychisch ongezond voelt toegenomen met 5% tot 20%. Dit is hoger dan het West-Brabants gemiddelde.
 • eenzaamheid: het aantal volwassenen dat zich eenzaam zegt te voelen is weliswaar lager dan in de provincie, maar neemt in Woensdrecht wel in gelijke tred toe als in West-Brabant. Bij 65-plussers zelfs tot een percentage van 49%.
 • depressie of angststoornis: het percentage ouderen in Woensdrecht met een matig tot hoog risico op een angststoornis of depressie bedraagt 43%. Dit komt overeen met het gemiddelde in West-Brabant.

In Woensdrecht volgt er binnenkort een activiteitenplan met actiekaarten. Daarin staat beschreven welke activiteiten er lokaal ondernomen worden om in te gaan op deze ontwikkelingen.

Wethouder Lars van der Beek: “We letten met name op de tendensen die de cijfers laten zien. Daarin zie je effect terug van het beleid dat we voeren, al is het niet altijd binnen alle leeftijdscategorieën of op alle vlakken. Daarnaast zetten we sterk in op preventie. Het resultaat daarvan blijft lastig meetbaar maar is onmiskenbaar heel belangrijk.”

Pagina opties