Waar in Woensdrecht mogen zonneparken komen? (11-06-2019)

Dit item is verlopen op 11-07-2019.

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs het ‘Uitnodigingskader zonneparken’ vastgesteld. In dit document staat omschreven op welke locaties en onder welke voorwaarden grondgebonden zonneparken in het buitengebied mogen komen. Het uitnodigingskader wordt nog ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Duurzame energie

In de ‘Duurzaamheidsvisie Woensdrecht 2017-2035’ hebben we de ambitie uitgesproken om in 2035 alleen nog energie te gebruiken uit hernieuwbare bronnen. Deze ambitie betekent dat we lokaal duurzame energie moeten opwekken. Dit doen we via windenergie en zonnepanelen op daken, maar daarnaast zijn ook grondgebonden zonneparken noodzakelijk om aan de benodigde hoeveelheid energie te komen.

Uitnodigingskader zonneparken

Eind februari is een openbare avond georganiseerd waarin over alternatieve energiebronnen en dan met name zonne-energie en zonneparken is gesproken. Alle belangstellenden konden hier vragen stellen en opmerkingen maken over het uitnodigingskader dat nu opgesteld is. Hierin staat omschreven op welke locaties en onder welke voorwaarden grondgebonden zonneparken in het buitengebied mogen komen. Hierbij is rekening gehouden met onder meer natuur en landschappelijke waarden.

Wethouder Van Agtmaal: “Op basis van de momenteel beschikbare cijfers en technieken is berekend dat binnen Woensdrecht circa 230 ha aan zonneparken nodig is wanneer we alleen nog energie gebruiken uit hernieuwbare bronnen. We willen dit in Woensdrecht gefaseerd aanpakken. In het uitnodigingskader wordt in eerste instantie ruimte geboden aan maximaal 50 ha zonneparken. Na 4 jaar wordt het uitnodigingskader nog eens tegen het licht gehouden. Ervaringen van de uitgifte, de dan geldende behoefte aan energie en mogelijk nieuwe technologische ontwikkelingen worden dan meegenomen.”

Vervolg

In juli wordt het uitnodigingskader aan de gemeenteraad voorgelegd voor een besluit. Na vaststelling wordt het dan bekendgemaakt. Initiatiefnemers krijgen dan gedurende één maand de mogelijkheid om een principeverzoek in te dienen. Deze principeverzoeken worden dan afgewogen binnen het uitnodigingskader.

Pagina opties