Woensdrecht continueert de ingeslagen weg als fiets- en wielergemeente (23-02-2021)

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders het Fiets- en wielerplan 2021-2022 akkoord bevonden. We willen de visie en ambitie van de afgelopen jaren continueren en aan de slag gaan met de verbeterpunten die uit de gehouden enquête naar voren komen. Het Fiets- en wielerplan 2021-2022 zal nu ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

Woensdrecht fiets- en wielergemeente

De gemeente Woensdrecht is van oudsher een gemeente met een rijke fiets- en wielerhistorie en een veelzijdig aanbod. Om deze reden wil de gemeente Woensdrecht zich graag profileren als fiets- en wielergemeente. Na een unaniem gesteunde motie in de gemeenteraad in 2016 is hier dan ook concreet beleid voor gemaakt in de vorm van het Fiets- en wielerplan 2017-2020. De basis hiervoor waren de economische en maatschappelijke doelen die we nastreven én de uitkomsten van een gehouden enquête.

Evaluatie Fiets- en wielerplan 2017-2020

Om voor de komende jaren een fiets- en wielerplan op te stellen is het oude plan geëvalueerd. We zien dat er de afgelopen jaren samen met de partners veel bereikt is:

  • Er zijn veel jaarlijkse (o.a. Veldrit Huijbergen, de gezinsfietstocht, GP Adrie van der Poel, Run Bike Run, Uniek sporten en het Wielerweekend Calfven) en eenmalige evenementen (o.a. ZLM Tour 2017, NK Wielrennen 2018, NK Veldrijden Huijbergen 2019, Wielerzomer Woensdrecht 2020) georganiseerd. Helaas viel vanwege Covid-19 wel een groot gat in 2020. Deze (internationale) fiets- en wielerevenementen trekken veel bezoekers uit de regio, maar ook van ver daarbuiten. Dit zorgt voor naamsbekendheid van de gemeente en biedt veel kansen voor de lokale vrijetijdseconomie.
  • Naast de georganiseerde evenementen is er in 2017 het wielerplatform opgericht. Dit bestaat uit ondernemers, organisaties en wielerclubs. In datzelfde jaar is het wielercentrum en bijhorende trainingsparcours geopend bij het ZuidWestHoek College in Ossendrecht. In 2018 heeft de gemeente Woensdrecht het UCI Bike City Label ontvangen. Ook is er in 2018 en 2019 geïnvesteerd in de toeristische bebording van alle fietspaden en bij de natuurpoorten en startpunten van het Grenspark. Tot slot zijn in 2020 de recreatieve themaroutes hernieuwd en is het MTB-netwerk gerealiseerd.

Wethouder Hans de Waal (sport): “Bij een fiets- en wielergemeente denken mensen vaak als eerste aan grote evenementen. Uiteraard horen deze erbij en ben ik er als wethouder sport trots op dat we dit als kleine gemeente voor elkaar kunnen boksen. We richten ons echter op nog veel meer zaken, zoals fietspaden van goede kwaliteit, met goede verlichting en duidelijke routestructuur voor dagdagelijks fietsgebruik of recreatie, het wielercollege met wieleronderwijs, sportbeleving voor diverse doelgroepen (fietsers, wielrenners, mountainbikers) en natuurlijk ondernemers: van fietshandelaren tot recreatieondernemers.”

Enquêtes

In 2020 is er opnieuw een enquête gehouden en de resultaten zijn vergeleken met die uit 2016. De bekendheid van Woensdrecht als fiets- en wielergemeente lag al hoog (93% in 2016), maar is zelfs nog iets gestegen (96% in 2020). Ruim 66% van de respondenten beoordeelt de voorzieningen en faciliteiten die Woensdrecht hen biedt met een goed of zeer goed. Een ruime verbetering ten opzichte van 2016, destijds lag het percentage namelijk op 53%. De respondenten geven aan met name verbeterpunten te zien als het gaat om de kwaliteit van de fietspaden, het aantal rustplaatsen, bebording, routestructuur.
Een meerderheid (60%) geeft aan trots te zijn en geven Woensdrecht als fiets- en wielergemeente gemiddeld een 6,4. Opvallend is dat deze cijfers licht zijn gedaald ten opzichte van 2016. Toen was 64% trots en gaven zij Woensdrecht gemiddeld een 7,0. Deze cijfers geven aan dat het dus zeer belangrijk is in te blijven zetten op het behouden/vergroten van het draagvlak onder de inwoners.

Fiets- en wielerplan 2021-2022

Speerpunten uit het nieuwe fiets- en wielerplan zijn:

  • Zoals zojuist aangegeven zullen we ons de komende periode richten op het vergroten van draagvlak onder onze inwoners. Voor de fanatieke fietsers gaan we ons richten op het vergroten van de bekendheid van ons fietsaanbod, zodat men ook langer verblijft en meer besteedt. Dit komt onze lokale economie ten goede.
  • Een goede samenwerking tussen diverse organisaties en partners is zeer belangrijk voor het fiets- en wielerplan. De komende jaren zal de gemeente Woensdrecht dit blijven coördineren, waarbij de nadruk ligt op projectmatig samenwerken. De gemeente is in eerste instantie geen organisator van evenementen, maar ondersteunt en faciliteert hierin.
  • Het vrijetijdsaanbod gaan we versterken, uitbreiden en bundelen. Een van de lijnen is het aanbieden van themaroutes en arrangementen, zodat fietsen ook echt een beleving wordt.
  • Op het gebied van sport en welzijn willen we ons ook meer positioneren als fiets- en wielergemeente. Denk hierbij aan sportstimulering, meer bewegen en een actief verenigingsleven.

Om deze doelen na te streven en initiatieven te ondersteunen wordt jaarlijks € 50.000,- beschikbaar gesteld. Van dit budget wordt zo’n € 15.000,- gebruikt om jaarlijks terugkerende evenementen te ondersteunen en zo’n € 30.000,- is begroot voor incidentele evenementen. De overige € 5.000,- wordt ingezet voor projecten op het gebied van faciliteiten, voorzieningen en communicatie. Deze budgetverdeling is een schatting. Ieder jaar wordt er bekeken welke evenementen, activiteiten en projecten er dat jaar worden verwacht en wordt het budget verdeeld. De jaarlijkse evenementen krijgen uiteraard voorrang. Daarnaast wordt er gestreefd naar een goede balans tussen de uitgaven (spreiding tussen breedtesport, topsport, recreatie etc.).

Pagina opties