Woensdrecht maakt nieuwe visie op wonen 2021-2025 (17-11-2020)

Onlangs is de Woonvisie 2021-2025 gemaakt en goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Met deze woonvisie wil de gemeente Woensdrecht ervoor zorgen dat onze dorpen zich ook in de toekomst blijven ontwikkelen als kernen waarin het voor alle inwoners goed wonen is. De woonvisie zal nu ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Wat is een woonvisie?

De gemeente stelt een woonvisie op om regie te voeren op de bestaande woningvoorraad en om te kijken voor welke opgaven we staan. Wat zijn de ontwikkelingen en trends op het gebied van wonen en aan wat voor soort woningen is er behoefte in de toekomst? Op basis van de woonvisie wordt het woonbeleid vorm gegeven en worden afspraken gemaakt met onze partners op het gebied van wonen.

Totstandkoming

De vorige woonvisie werd in 2015 opgesteld en inmiddels is er veel veranderd op de woningmarkt. Begin dit jaar heeft de gemeenteraad daarom de uitgangspunten voor een nieuwe woonvisie vastgesteld. Daarna is een woningmarktonderzoek gehouden op kernniveau. Op basis hiervan is een concept opgesteld en hierbij is input gevraagd van een klankbordgroep. In deze klankbordgroep zitten afgevaardigden van zes gemeentefracties, ontwikkelaars, woningcorporaties, makelaars, de dorpsplatforms, een zorginstelling, bewoners van een recreatiepark en bewoners van een woonwagencentrum. Dit concept heeft vervolgens ter inzage gelegen en iedereen kon hierop reageren. De binnengekomen reacties zijn verwerkt in de woonvisie. Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs de definitieve woonvisie goedgekeurd. De laatste stap die nog gezet moet worden is vaststelling door de gemeenteraad.

Wethouder De Waal: “Het regelmatig updaten van de woonvisie is belangrijk, omdat er allerlei factoren kunnen zijn die invloed hebben op de woningmarkt. Als ik over de afgelopen jaren spreek, dan denk ik bijvoorbeeld aan de ruimer wordende woningbehoefteprognoses, maar ook aan de actuele stikstofvraagstukken en de corona-uitbraak.”

Uitgangspunten

Een van de belangrijkste uitgangspunten voor de woonvisie is dat alle inwoners de kans moeten hebben om in Woensdrecht te blijven wonen. Of dit nu gaat om jongeren, starters en senioren. (Coalitieakkoord ‘Samen door’, 2018). Voor de toekomst zijn in de Toekomstvisie 2035 duidelijke prioriteiten aangegeven op het gebied van wonen, zoals dat het aantal woningen en woningtypes aansluit bij de samenstelling van de bevolking, woningen zijn geschikt voor meerdere doelgroepen en energiezuinig en oudere mensen of mensen die zorg nodig hebben kunnen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen.
Wethouder Hans de Waal: “Wonen gaat natuurlijk om meer dan woningen alleen. Deze woonvisie is dan ook verbonden met bestaand en nieuw beleid waarvoor de gemeente eveneens een gedeelde verantwoordelijkheid heeft, zoals zorg, beschermd wonen en duurzaamheid.”

Prognose per kern

Per kern is gekeken naar de verwachte groei en behoeften. Hieronder geven we dit zeer beknopt weer. In de woonvisie leest u dit uitgebreider en onderbouwd terug:

 • Hoogerheide:
  De verwachting is dat het aantal huishoudens in Hoogerheide tot 2025 groeit met ongeveer 130 huishoudens, waarbij er het meeste behoefte is aan grondgebonden koopwoningen in de goedkope segmenten. Na deze periode neemt op de lange termijn de behoefte van appartementen of nultredenwoningen toe en neemt het aantal huishoudens licht af tot 2035. De geraamde woningbehoefte is de komende jaren dan ook ongeveer 130 woningen, waarbij het belangrijk is dat een deel van de grondgebonden woningen nultreden gebouwd wordt, zodat deze flexibel kunnen worden ingezet. Om doorstroming te bevorderen is er behoefte aan appartementen.
 • Woensdrecht:
  Net als in Hoogerheide zal in Woensdrecht het aantal huishoudens toenemen, maar dan ook na 2025. Momenteel is Woensdrecht de minst vergrijsde kern, maar de vergrijzing zal ook hier sterk zichtbaar worden. In de kern Woensdrecht is behoefte aan nog ongeveer 65 woningen extra, waarvan circa 55 koopwoningen.
 • Huijbergen:
  In Huijbergen is een toename zichtbaar in de groep alleenstaande ouderen. Dit zorgt ervoor dat Huijbergen in de toekomst nog een groeivraag heeft. De woningbehoefte is in het algemeen gericht op koopappartementen in verschillende prijsklassen. Mogelijk kan dit duiden op de wens om gelijkvloers te wonen, hetgeen ook opgelost kan worden in grondgebonden bouwvormen. De vrijkomende sociale huurwoningen bieden kansen voor lagere inkomens, waaronder starters.
 • Ossendrecht:
  Op korte termijn groeit het aantal huishoudens in Ossendrecht met 50. Op langere termijn zal dit terug dalen naar de huidige behoefte. De verwachting is dat alle leeftijdsgroepen jonger dan 65 jaar zullen afnemen en de groep 65+-ers met een vergelijkbare hoeveelheid toeneemt. De woningbehoefte is gericht op grondgeboden en gelijkvloerse woningen. De behoefte ten aanzien van koopwoningen is voornamelijk gericht op dure of goedkope woningen (niet direct het middensegment). De vraag naar sociale huurwoningen neemt af en kan een kans bieden voor het invullen van de woningbehoefte in de lagere prijsklassen.
 • Putte:
  In Putte wordt een groei van ongeveer 45 huishoudens gezien op korte termijn. Op lange termijn zal dit omkeren naar een kleine krimp. Ook hier is er vraag naar grondgebonden of gelijkvloerse woningen. De behoefte aan sociale huurwoningen neemt licht af, terwijl de behoefte aan goedkope koopwoningen toeneemt.

Wethouder De Waal: “De komende vijf jaar een lichte toename is aan woningbehoefte, die op langere termijn zal stabiliseren. Nieuwbouwwoningen dienen zo veel mogelijk nultreden-geschikt/flexibel te worden gebouwd. We houden de stimuleringsregeling intact, zodat mensen hun huidige woning kunnen aanpassen of verduurzamen. Voor starters onderzoeken we de mogelijkheden voor bijvoorbeeld huisvesting in (vrijkomende) sociale huurwoningen en nieuwe woonvormen. In Hoogerheide en Putte wordt uitbreiding van woonwagenstandplaatsen nagestreefd. Voor arbeidsmigranten blijven we de ingeslagen weg volgen van centrale woonvormen met goed beheer, zoals ook onlangs door de gemeenteraad gevraagd. Om vraag en aanbod in de woningmarkt (huur en koop) goed in beeld te brengen wordt een woonloket ingesteld. We blijven geïnteresseerd in alternatieve bouw- en woonvormen, zoals tiny houses en geclusterd wonen. Aan deze woonvisie en bijhorende doelstellingen geven we als gemeente niet alleen invulling. Dit doen we samen met ontwikkelaars, woningcorporaties, zorginstellingen en inwoners.”

Pagina opties