Woensdrecht presenteert jaarrekening 2020: positief resultaat van 1,4 miljoen (10-06-2021)

Dit item is verlopen op 10-07-2021.
Afbeelding: bankbiljetten euro

Wethouder Henk Kielman heeft donderdag 10 juni de jaarrekening van 2020 gepresenteerd. Daarin staat precies hoeveel geld er is binnengekomen én hoeveel geld er is uitgegeven. Uiteindelijk is er onderaan de streep een bedrag van 1,4 miljoen euro overgebleven.

Wethouder Kielman: “Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest doordat in februari 2020 het coronavirus ook in ons land zijn intrede deed en daarmee van grote invloed is geweest, en nog steeds is, op allerlei aspecten in onze samenleving. 2020 was ook een jaar van financieel herstel in Woensdrecht en daarmee kijken we tevreden terug op een flink positief saldo per 31 december 2020 van 1.406.000 Euro.”

Kielman vervolgt: “Het afgelopen jaar heeft het college van B&W de nodige maatregelen genomen, samen met de gemeenteraad, om Woensdrecht financieel gezond te houden in lijn met onze ambities. Reëel begroten is daar een onderdeel van en daar streven we naar door ook structurele maatregelen te nemen. Naast de middelen die nodig zijn voor een goed voorzieningenniveau en goede zorg voor al onze inwoners zullen we ook kritisch blijven. Immers, al deze zaken moeten wel betaald worden met toch ook weer beperkte middelen vanuit de landelijke overheid. We hebben goede stappen gezet in alle programma’s met uitstekende zorgvoorzieningen, allerlei bouwactiviteiten, maar ook met stappen richting kostendekkendheid van onze afvalverwerking en het op peil brengen van onze lokale belastingen om tot een sluitende begroting te komen voor de komende jaren.
We leven in een periode vol onzekerheden. Dat betekent dat een mooie sluitende begroting snel kan veranderen als we niet alert blijven. Belangrijk in dit verband zijn: de bouwbeperkingen door de stikstof wetgeving, de te lage bijdrage van de rijksoverheid voor de jeugd en de WMO, de voortdurend stijgende kosten van afvalverwerking, de nieuwe omgevingswet, de herijking van het gemeentefonds, de renteontwikkelingen, de taakstelling die is afgesproken voor een nog efficiëntere interne bedrijfsvoering en natuurlijk de coronapandemie met alle financiële en zeker ook economische gevolgen. We steunen onze horeca en andere ondernemers in dit verband.”

Toelichting exploitatieresultaat

Het overschot van ruim 1,4 miljoen euro wordt veroorzaakt door een aantal voor- en nadelen. Zo laat programma 1 (Sociaal domein) een positief saldo zien van 748.000 Euro. Dit saldo is onder meer ontstaan door voordelen op Jeugd, onderwijs en Buig (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten)-gelden en een nadeel op WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) huishoudelijke hulp.
Programma 2 (Ruimte) laat een nadeel zien van 593.000 Euro. Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door lagere opbrengsten uit grondexploitaties. Programma 3 (Leefomgeving) geeft een positief resultaat weer van 309.000 Euro mede als gevolg van lagere uitgaven in de openbare ruimte en iDOP investeringen. Programma 4 (Economie) geeft een positief resultaat weer van 177.000 Euro welke met name wordt veroorzaakt door een positief (incidenteel) saldo op afval en een positief effect van ICAReS-gelden. Programma 5 (Bestuurskracht) laat een positief resultaat zien van 87.000 Euro. Dit saldo wordt met name veroorzaakt door lagere VPB (Vennootschapsbelasting) kosten.

Het bedrag dat daadwerkelijk overblijft (inclusief het begrotingsresultaat) is dus een bedrag van ca. 1,4 miljoen euro. Dit positieve resultaat wil het college gebruiken voor de navolgende bestemmingen:

a. 9.920 Euro restant coronamiddelen 2020 wordt toegevoegd aan het coronabudget 2021;

b. 300.000 Euro wordt gebruikt voor een nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Personele veerkracht’;

c. 59.365 Euro wordt gebruikt om de voortdurend stijgende kosten van afvalverwerking op te vangen;

d. 25.000 Euro wordt gereserveerd voor de voorfinanciering van nieuwe Europese projecten;

e. Het restant van 1.011.408 Euro gaat naar de algemene reserve.

De jaarrekening 2020 wordt op 8 juli behandeld in de gemeenteraad.

Pagina opties