Woensdrecht stelt tijdelijke lokale achtergrondwaarde PFAS vast (14-01-2020)

Dit item is verlopen op 14-02-2020.

De Omgevingsdiensten in Brabant hebben namens de colleges van B&W in Noord-Brabant een handreiking PFAS opgesteld. In deze handreiking worden tijdelijke lokale achtergrondwaarden gegeven met betrekking tot PFAS-verbindingen in de landbodem. Deze kunnen worden toegepast in afwachting van eventueel nadere normen en definitief beleid ten aanzien van PFAS. Het college van Woensdrecht heeft besloten een handreiking met ‘tijdelijke’ achtergrondwaarde vast te stellen. Voor de gemeente Woensdrecht zijn de eerste inzichten dat er geen projecten vertragen en dat ze gewoon doorgang kunnen vinden.

Bij het hergebruik van met PFAS verontreinigde grond en baggerspecie in het kader van projecten in de grond-, weg- en waterbouw is stagnatie ontstaan omdat de vrijkomende grond en baggerspecie niet kon worden afgezet. Deze stagnatie in grote projecten die gemoeid gaan met grondverzet heeft geresulteerd in de urgente vraag naar een tijdelijke handelingskader om grondverzet (in beperkte mate) weer mogelijk te maken.

In afwachting van de resultaten van lopend onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in Nederland en de risico’s daarvan voor mens en milieu is op grond van de kennis die inmiddels over PFAS was bijeengebracht, op 8 juli 2019 een tijdelijk handelingskader opgesteld voor het omgaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie. Op 28 november 2019 is dit tijdelijke handelingskader aangevuld met ‘tijdelijke’ landelijke achtergrondwaarden gebaseerd op Brabant breed onderzoek. Deze achtergrondwaarden zijn verwerkt in de handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie.

Vaststelling tijdelijke achtergrondwaarde

Via het vaststellen van minder strenge lokale maximale waarden kan worden afgeweken van het uitgangspunt van het Besluit bodemkwaliteit dat geen verslechtering van de bestaand bodemkwaliteit op locatieniveau is toegestaan. Omdat tot de lokale maximale waarde alleen grond en baggerspecie mogen worden toegepast die in het bodembeheergebied zelf zijn ontgraven, is op gebiedsniveau echter geen sprake van verslechtering. Grond en baggerspecie worden binnen het beheersgebied alleen verplaatst.

In de zoektocht naar een oplossing van de PFAS-problematiek heeft het college van Woensdrecht de handreiking toepassing PFAS houdende grond vastgesteld. De nieuwe achtergrondwaarde in de handreiking moeten hergebruik van met PFAS verontreinigde grond en baggerspecie in het kader van projecten in de grond-, weg- en waterbouw weer mogelijk maken en verdere maatschappelijke kosten in verband met uitstel en vertraging van baggerwerkzaamheden en infrastructurele werken en woningbouwprojecten voorkomen.

Regionale samenwerking Noord Brabant

In augustus 2019 heeft de Omgevingsdienst Noord-Brabant oproep gedaan aan alle Noord-Brabantse gemeenten voor deelname aan een regio-breed onderzoek naar PFAS. In totaal hebben 56 Noord-Brabantse gemeenten gehoor gegeven aan deze oproep. De colleges van B&W van de deelnemende gemeenten willen het beleid voor het hergebruik voor PFAS-houdende grond en baggerspecie optimaliseren én het eigen bodembeheergebied vrijwaren van verslechtering van de bestaande bodemkwaliteit voor PFAS-verbindingen.

Om deze reden stellen de deelnemende gemeenten lokale toepassingsnormen vast voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Hiermee wordt voorkomen dat de gemeenten en derden onnodig hoge kosten moeten maken voor de afvoer van grond en baggerspecie, waarbij sprake is van zeer licht verhoogde gehalten aan PFAS-verbindingen.

Conclusie onderzoek

Uit het onderzoek naar de tijdelijke lokale achtergrondwaarden aan PFAS-verbindingen in de deelnemende gemeenten blijkt dat PFAS-verbindingen zeer licht verhoogd zijn verspreid.
Deze lichte verhoging van PFAS-verbindingen heeft in de handreiking geleid tot de onderstaande lokale achtergrondwaarde voor de regio Noord-Brabant:

PFAS-verbinding Vastgestelde achtergrondwaarde (µg/kg d.s.)
PFOS 0,9
PFOA 1,1
Overige PFAS-verbindingen 0,8

Pagina opties